3/5/2020, Barcelona: Diumenge de les Mirròfores. Homilia.

!Crist ha ressuscitat! En veritat ha ressuscitat!

Aquest és el diumenge de les Mirròforas (“les que porten mirra, aromes”), l’evangeli de Marc ens explica com Josep d’Arimatea va anar a veure a Pilat per a demanar-li el cos de Jesús, Pilat li dóna permís, i Josep, després de descendir-ho de la Creu i embolicar-ho en un sudari, i ungir-lo, el diposita en una tomba nova, que tapa amb una gran pedra. Més tard, el diumenge, María Magdalena, María de Joset i Salomé (les mirròfores) van molt de demà a la tomba amb aromes per a ungir el cos de Jesús. Es troben que la tomba està oberta i un jove (un àngel) els diu que Crist ha ressuscitat i que el comuniquin als seus Apòstols. Elles fugen corrent, plenes de por, i no diuen res, també per por.

El principal ensenyament que podem veure en aquest evangeli és el de la fidelitat i l’amor. Si ens situem en l’estat d’ànim, tant de Josep d’Arimatea i Nicodem (esmentat per Sant Joan) com, i sobretot, de les dones mirròfores, les dones que acompanyaven a Jesús en la seva predicació itinerant, i que van ser les úniques (excepte Joan) que no van abandonar a Jesús en el moment del seu judici i crucifixió, podem imaginar que per a tots ells, totes les expectatives que havien posat en Jesús, les seves esperances en una vida, en un Regne nou, tota la seva fe, aparentment tot havia fracassat, Jesús havia estat ajusticiat en la Creu i amb aquest fet, tot s’havia enfonsat. En aquell moment ni se’ls passava per la imaginació la possibilitat d’una resurrecció.

I no obstant això, veiem la seva reacció: Josep d’Arimatea i Nicodem, que anteriorment s’havien entrevistat amb Jesús en secret, per por dels jueus, per por del què diran els altres, en aquest moment de fracàs, obeeixen al seu sentiment d’amor intern, de fidelitat cap a Jesús, que omple els seus cors, i enmig de la derrota, vencen tot respecte humà, tota por a les conseqüències possibles i es presenten davant Pilat (l’executor de Jesús) i li demanen el seu Cos per a poder enterrar-ho dignament. I, contra tota probabilitat, Pilat els concedeix el Cos de Jesús, i el poden enterrar.

I la reacció més notable i fidel és el de les dones mirròfores, que havien dedicat tots aquells últims anys a servir a Jesús, que l’estimaven i veneraven totalment, que són les úniques que s’atreveixen estar al costat d’Aquell que, en el moment del judici – Jesús- sofreix el rebuig i l’odi de tota la societat, no els importa o superen la por de ser identificades com a seguidores seves,  elles que a més eren dones, que en la societat de llavors eren considerades com a inferiors a l’home, febles, i l’opinió dels quals tenia poca validesa, li són fidels en la Creu, no temen als soldats, i encara que segurament plenes de tristesa, dolor i sentiment de fracàs, el seu amor cap a Ell les porta a honrar el seu Cos, ungint-lo amb els bàlsams que tenien per costum els jueus, i és aquí, en aquest moment de derrota total, però en el qual elles persisteixen en el seu amor i fidelitat a Crist, és quan es produeix el miracle, quan els “impossibles” humans queden reduïts a res: la pedra que tancava el Cos de Jesús ha estat retirada i descobreixen amb sorpresa i temor que Crist ha ressuscitat i que el que Jesús predicava s’ha tornat realitat, i que una nova vida, plena i immortal és oferta a la Humanitat. I no obstant això, els domina més la sorpresa i el terror, i la seva primera reacció és fugir, tant els sobrepassa el que els acaba de succeir.

És recomanable, en llegir els Evangelis, meditar en quin sentit el passatge que hem llegit podem aplicar-nos-el, com aquest passatge pot il·luminar la nostra vida a la llum de l’Evangeli. En aquest cas, és fàcil per a nosaltres dir que som cristians, que seguim a Crist, ningú ens perseguirà per això.

Preguntem-nos també, si també mostrem fidelitat respecte als altres, al nostre proïsme, perquè Crist va dir que el que hàgim fet a un dels nostres semblants, als més petits i insignificants, ho hem fet a Ell. Si hem sortit en defensa i testimoniat la nostra amistat a aquell qui, en un moment determinat, és rebutjat per l’opinió general, sigui del tipus que sigui, “No hi ha major mesura de fidelitat que la fidelitat que es manifesta en la derrota” (A. Bloom), o als derrotats, podríem afegir.

I aquesta fidelitat a Crist també ens la hem d’exigir i mantenir en nosaltres mateixos, quan ens trobem interiorment en una situació que es pot assemblar a la que es trobaven les mirròfores, en la qual sembla que tot el que intentem fracassa, que els nostres intents de ser veritables cristians s’estavella contra la pedra “que era molt gran” que ens impedeix l’accés a Crist, pedra impossible de moure per nosaltres, pedra que són els nostres pecats repetitius, la nostra indiferència, els nostres mals hàbits, cristal·litzats durant anys, i així, Crist sembla com a immobilitzat, com a mort en el nostre interior.

Però, així i tot, si perseverem, si anem a la tomba com les mirròfores encara que pensaven en la impossibilitat de moure la pedra, portant les nostres pobres aromes, que són les obres bones que hàgim pogut fer als altres, al nostre proïsme, llavors el miracle es produirà, Crist mateix apartarà aquesta pedra que ens separa d’Ell i podrem reunir-nos amb Ell en
Galilea, en una nova Galilea on la resurrecció sigui llei plena.

I aquesta Galilea a la qual Jesús convoca als seus deixebles, “anirà davant de vosaltres a Galilea i allí li veureu”, guiats per Ell, a aquests deixebles que han passat moments terribles en què la seva fe ha estat posada a prova i que han fallat en la seva fidelitat a Ell, podia ser per a ells una volta als inicis en què van conèixer a Crist -a Galilea-, van anar allí on van quedar per sempre captivats per Ell, on van viure la primavera de la seva fe.

Tots nosaltres tenim la nostra “Galilea” particular, on hem experimentat d’una manera viva, com a mínim, la intuïció del que significa una vida plena d’unió amb Crist. Després, moltes vegades, les batalles de la vida, i les nostres febleses i mediocritats han sepultat aquestes vivències, però a vegades la fe l’hem de trobar en el passat, revivint els moments en què varem experimentar la proximitat de Jesús, i vam veure clar quin era el camí a seguir.

A més, Crist, amb la resurrecció, ens és accessible en tot moment o lloc, no està limitat aquí o allà o a tal lloc sagrat o a una situació determinada, ens és accessible plenament a tot arreu, mitjançant l’adoració en l’oració i el servei als altres, com Ell mateix va dir: “En canvi tu,quan preguis, entra a la teva cambra, tanca la porta i prega el teu Pare que és en el secret; i el teu Pare, que veu en el secret, t’ho recompensarà” (Mateu 6, 6).

Perseverem en la nostra fidelitat a Crist, malgrat les nostres caigudes i situacions difícils, amb la seguretat que Ell sempre estarà al nostre costat, i que “per la mort ha vençut a la mort, i als qui estan a les tombes – a nosaltres mateixos- els ha donat la vida!”

Crist ha ressuscitat!

p. Jose Santos

3/5/2020, Barcelona: Domingo de las Mirróforas. Homilía.

Hechos 6, 1-7
Marcos 15, 43 – 16, 8

¡Cristo ha resucitado!
¡En verdad ha resucitado!

Este es el domingo de las Mirróforas (“las que llevan mirra, aromas”), el evangelio de Marcos nos cuenta cómo José de Arimatea fue a ver a Pilatos para pedirle el cuerpo de Jesús, Pilatos le da permiso, y José, después de descenderlo de la Cruz y envolverlo en un sudario, y ungirlo, lo deposita en una tumba nueva, que tapa con una gran piedra. Más tarde, el domingo, María Magdalena, María de Joset y Salomé (las mirróforas) van muy de mañana a la tumba con aromas para ungir el cuerpo de Jesús. Se encuentran que la tumba está abierta y un joven (un ángel) les dice que Cristo ha resucitado y que lo comuniquen a sus Apóstoles. Ellas huyen corriendo, llenas de miedo, y no dicen nada, también por miedo.

La principal enseñanza que podemos ver en este evangelio es la de la fidelidad y la del amor. Si nos situamos en el estado de ánimo, tanto de José de Arimatea y Nicodemo (mencionado por San Juan) como, y sobre todo, de las mujeres mirróforas, las mujeres que acompañaban a Jesús en su predicación itinerante, y que fueron las únicas (excepto Juan) que no abandonaron a Jesús en el momento de su juicio y crucifixión, podemos imaginar que para todos ellos, todas las expectativas que habían puesto en Jesús, sus esperanzas en una vida, en un Reino nuevo, toda su fe, aparentemente todo había fracasado, Jesús había sido ajusticiado en la Cruz y con este hecho, todo se había  hundido. En aquel momento ni se les pasaba por la imaginación la posibilidad de una resurrección.

Y sin embargo, vemos su reacción: José de Arimatea y Nicodemo, que anteriormente se habían entrevistado con Jesús en secreto, por miedo a los judíos, por miedo al qué dirán los demás, en este momento de fracaso, obedecen a su sentimiento de amor interno, de fidelidad hacia Jesús, que llena sus corazones, y en medio de la derrota, vencen todo respeto humano, todo miedo a las consecuencias posibles y se presentan ante Pilatos (el ejecutor de Jesús) y le piden su Cuerpo para poder enterrarlo dignamente. Y, contra toda probalidad, Pilatos les concede el Cuerpo de Jesús, y lo pueden enterrar.

Y la reacción más notable y fiel es el de las mujeres mirróforas, que habían dedicado todos aquellos últimos años a servir a Jesús, que lo amaban y veneraban totalmente, que son las únicas que se atreven estar al lado de Aquel que, en el momento del juicio – Jesús- sufre el rechazo y el odio de toda la sociedad, no les importa o superan el miedo de ser identificadas como seguidoras suyas,  ellas que además eran mujeres, que en la sociedad de entonces eran consideradas como inferiores al hombre, débiles, y cuya opinión tenía poca validez, le son fieles en la Cruz, no temen a los soldados, y aunque seguramente llenas de tristeza, dolor y sentimiento de fracaso, su amor hacia Él las lleva a honrar su Cuerpo, ungiendolo con los bálsamos que tenían por costumbre los judíos, y es ahí, en ese momento de derrota total, pero en el que ellas persisten en su amor y fidelidad a Cristo, es cuando se produce el milagro, cuando los “imposibles” humanos quedan reducidos a nada: la piedra que encerraba el Cuerpo de Jesús ha sido retirada y descubren con asombro y temor que Cristo ha resucitado y que lo que Jesús predicaba se ha vuelto realidad, y que una vida, plena e inmortal es ofrecida a la Humanidad. Y sin embargo, les domina más el asombro y el terror, y su primera reacción es huir, tanto les sobrepasa lo que les acaba de suceder.

Es recomendable, al leer los Evangelios, el meditar en qué sentido el pasaje que hemos leído podemos aplicárnoslo, cómo ese pasaje puede iluminar nuestra vida a la luz del Evangelio. En este caso, es fácil para nosotros decir que somos cristianos, que seguimos a Cristo, nadie nos va a perseguir por ello.

Preguntémonos también, si también mostramos fidelidad con respecto a los demás, a nuestro prójimo, pues Cristo dijo que lo que hayamos hecho a uno de nuestros semejantes, a los más pequeños e insignificantes, lo hemos hecho a Él. Si hemos salido en defensa y testimoniado nuestra amistad al que en un momento determinado es rechazado por la opinión general, sea del tipo que sea, “No hay mayor medida de fidelidad que la fidelidad que se manifiesta en la derrota” (A. Bloom), o a los derrotados, podríamos añadir.

Y esta fidelidad a Cristo también nos la tenemos que exigir y mantener en nosotros mismos, cuando nos encontremos interiormente en una situación que se puede asemejar a la que encontraban las mirróforas, en la que parece que todo lo que intentamos fracasa, que nuestros intentos de ser verdaderos cristianos se estrella contra la piedra “que era muy grande” que nos impide el acceso a Cristo, piedra imposible de mover por nosotros, piedra que son nuestros pecados repetitivos, nuestra indiferencia, nuestros malos hábitos, cristalizados durante años, y así, Cristo parece como inmovilizado, como muerto en nuestro interior.

Pero, así y todo, si perseveramos, si vamos a la tumba como las mirróforas aunque pensaban en la imposibilidad de mover la piedra, llevando nuestros pobres aromas, que son las obras buenas que hayamos podido hacer a los demás, a nuestro prójimo, entonces el milagro se producirá, Cristo mismo apartará esa piedra que nos separa de Él y podremos reunirnos con Él en Galilea, en una nueva Galilea donde la resurrección sea ley plena.

Y esta Galilea a la que Jesús convoca a sus discípulos, “irá delante de vosotros a Galilea y allí le veréis”, guiados por Él, a estos discípulos que han pasado momentos terribles en que su fe ha sido puesta a prueba y que han fallado en su fidelidad a Él, podía ser para ellos una vuelta a los inicios en que conocieron a Cristo -en  Galilea-, fue allí donde quedaron para siempre cautivados por Él, donde vivieron la primavera de su fe.

Todos nosotros tenemos nuestra “Galilea” particular, donde hemos experimentado de una manera viva, como mínimo, la intuición de lo que significa una vida plena de unión con Cristo. Después, muchas veces, las batallas de la vida, y nuestras debilidades y mediocridades han sepultado estas vivencias, pero a veces la fe la tenemos que encontrar, revivir en el pasado, reviviendo los momentos en que experimentamos la cercanía de Jesús, y vimos claro cuál era el camino a seguir.

Además, Cristo, con la resurrección, nos es accesible en todo momento o lugar, no está limitado aquí o allá o a tal lugar sagrado o a una situación determinada, nos es accesible plenamente en todas partes, mediante la adoración en la oración y el servicio a los demás, como Él mismo dijo: “Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu aposento y, después de cerrar la puerta, ora a tu Padre, que está allí, en lo secreto; y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará” (Mateo 6, 6).

Perseveremos en nuestra fidelidad a Cristo, pese a nuestras caídas y situaciones difíciles, con la seguridad de que Él siempre estará a nuestro lado, y de que “¡por la muerte ha vencido a la muerte, y a los que están en las tumbas – a nosotros mismos- les ha dado la vida!”

¡Cristo ha resucitado!

p. Jose Santos

26/4/2020, Barcelona: Semana Luminosa. Homilía

¡Cristo ha resucitado! ¡En verdad, ha resucitado!

A pesar de las promesas –no comprendidas tal como nos dice el Evangelio en diversas ocasiones– los discípulos después de la crucifixión se dispersaron. El miedo a ser perseguidos por las autoridades judías como discípulos de quien ha sido ajusticiado como criminal; el trastorno, la tristeza y la decepción después de haber presenciado al Maestro padeciendo la tortura y la muerte, de haber visto como triunfaban las tesis del Sanedrín: tal es la situación de los discípulos durante los tres días que el Señor descendió a los Infiernos, durante los cuales la tumba permaneció cerrada y sellada.

Y a continuación, el primer día de la semana, las señales de la Resurrección: el sepulcro vacío, el sudario y las vendas abandonadas, el anuncio del Ángel, las apariciones a María Magdalena y a las otras mujeres, a los discípulos que se encaminaban a Emaús, a los que estaban encerrados por miedo a los judíos.

Y las primeras reacciones: miedo, incomprensión, ceguera, incredulidad…

Purifiquemos nuestros sentimientos y veremos a Cristo que resplandece con el resplandor inaccesible de la Resurrección y le oiremos exclamar: Alegraos, mientras cantáis la victoria del Señor. ¡Cristo ha resucitado de los muertos!

Primera constatación: La Resurrección de Cristo para los discípulos –para la pequeñez humana– es un acontecimiento demasiado grande para comprenderlo y asumirlo inmediatamente.

Segunda constatación: A pesar de la tristeza, el miedo, o la ceguera mental o espiritual, los discípulos guardan, más allá de todo razonamiento y sentimiento, el deseo, la esperanza.

Tercera constatación: Es el Señor quien se acerca a cada una de las situaciones, se adapta a cada uno de los que le esperan y le son fieles más allá de cualquier esperanza, y les abre los ojos, el entendimiento, les da la paz y la alegría. A María la llama por su nombre; se da a conocer a los discípulos camino de Emaús en la fracción del pan; a los Apóstoles les da la paz que les faltaba a causa de los judíos; da la alegría a las mujeres entristecidas; al Apóstol Tomás le ofrece las heridas de sus manos y su costado para que meta la mano.

Venid, bebamos del manantial nuevo de la inmortalidad que mana maravillosamente no de una roca en el desierto sino de la tumba de Cristo, nuestra fuerza y nuestro gozo. ¡Cristo ha resucitado de los muertos!

¿Cómo hemos celebrado nosotros la Resurrección? ¿Ha continuado viva dentro de cada uno la alegría de la Pascua? El confinamiento físico obligado estos días, ¿se parece a la dispersión de los discípulos después de la sepultura del Señor? El gozo inmenso del momento puntual de la celebración del Domingo de Resurrección, ¿ha dejado paso a la tristeza, al miedo o a la incertidumbre? La realidad cotidiana que nos envuelve nos hace tener muy presentes las medidas de protección sanitaria: ¿mantenemos aún firme y presente la confianza en el Señor? Estamos inmersos en un mundo que lucha contra los males que nos afectan contando con toda la capacidad de la sabiduría humana y sin querer contar para nada con la Sabiduría de Dios: ¿hemos perdido la paz de espíritu ante un mundo que muestra hostilidad ante el mensaje Evangélico de la Resurrección? Todo ello, junto a nuestra debilidad, ¿nos hace dudar de la verdad de la Resurrección? A pesar de los embates del mundo, interior y  exterior, ¿nos mantenemos fieles a la promesa que recibimos con el Bautismo y que renovamos en la Eucaristía?

Si los mismos Apóstoles pasaron estas pruebas, ¿cuáles no hemos de pasar nosotros? Somos demasiado pequeños, en todos los sentidos, para captar, alcanzar y entender con todo nuestro ser lo que acaba de suceder: La muerte ha sido vencida, el mal ya no tiene poder sobre nosotros, ni sobre la humanidad ni sobre la creación. ¿Cómo es posible que podamos vivir, aquí i ahora un mundo nuevo, una nueva realidad, que podamos participar del gozo de la Resurrección, ser la levadura nueva necesaria para hacer fermentar la masa? (cf 1Co 5, 6-7). Y a pesar del peso del mundo donde continuamos existiendo, ¡se ha producido en nosotros el milagro de la Resurrección!

¡Que Dios se levante y sus enemigos se dispersen y sus adversarios huyan ante su Rostro! Tal como se disipa el humo, que así se disipen, como se funde la cera ante el fuego. Así morirán los pecadores delante de Dios pero los justos se alegrarán, ¡exultad en presencia de Dios!

Los discípulos que caminaban hacia Emaús deseaban entender la Pasión y la muerte del Mesías, y así escucharon a Cristo que les interpretaba las Escrituras, y les hacía entender que era necesario que el Hijo del hombre padeciera y fuera sepultado para rescatar al mundo de la maldición, a través de su Resurrección; y, una vez abiertos los ojos a la comprensión de las Escrituras, se dio a conocer al bendecir, partir y darles el pan. Tomás no dio crédito a la sola palabra de sus compañeros, sino que pidió una prueba empírica, tangible, no solo a través de la vista, sino por el tacto, el menos sutil de los sentidos, el que nos hace “tocar de pies al suelo”. Y el Señor le pidió que pusiera la mano en los agujeros de los clavos y en la herida de su costado.

Y ved que les sucede a los discípulos después de ver con los ojos del cuerpo y los del espíritu a Cristo resucitado: Todos sin excepción reciben no solo la Fe y la Esperanza, sino también la Fuerza, el Valor i la Alegría para ir y proclamar el Anuncio Gozoso, la Buena Nueva, el Evangelio, que se resume en las pocas palabras: ¡Cristo ha resucitado!

¿Por qué buscáis entre los muertos a quien está vivo? ¿Por qué lloráis por el Inmortal como si hubiera muerto? Id y anunciad a sus discípulos: ¡Cristo ha resucitado de los muertos!

No nos fiemos de nuestras solas fuerzas; esperemos a Cristo, el único que nos puede abrir los ojos del corazón. Imitemos a sus discípulos, busquemos el sentido de la Palabra de Cristo, en los Padres que nos la han transmitido por experiencia; y deseemos para nosotros mismos esa misma experiencia, la que sólo Cristo puede darnos, de la manera que Él sabe que conviene a nuestra persona. Y proclamemos al mundo, con nuestras palabras, nuestros actos, nuestra actitud, con toda nuestra vida el Anuncio de la Resurrección:

Hemos contemplado la Resurrección de Cristo, adoremos a Jesús, el Señor Santo, el Único sin pecado. Veneramos tu Cruz, o Cristo, cantamos y glorificamos tu Santa Resurrección, porque Tú eres nuestro Dios, no conocemos a ningún otro. Venid todos los fieles, adoremos la Santa Resurrección de Cristo, porque por la Cruz, el Gozo ha venido al mundo. Bendecid al Señor en todo momento y cantemos su Resurrección; porque por nosotros Él ha soportado la Cruz, y por su muerte ha destruido la muerte. Resucitado de la tumba, tal y como lo había anunciado, Jesús nos da la vida eterna y su gran misericordia.

P. Josep Moya

26/4/2020, Barcelona: Setmana Lluminosa. Homilia

Crist ha ressuscitat! En veritat, ha ressuscitat!

Malgrat les promeses del Senyor –poc enteses tal com ens diu l’Evangeli en diferents ocasions– els deixebles després de la crucifixió es van dispersar. La por a ser perseguits per les autoritats jueves com a deixebles de qui ha estat ajusticiat com a criminal; el trasbals, la tristesa i la  decepció després d’haver presenciat el Mestre patint la tortura i la mort, i d’haver vist el triomf de les tesis del sanedrí: tal és la situació dels deixebles durant els tres dies que el Senyor va davallar als Inferns, en què el sepulcre va romandre tancat i segellat.

I tot seguit, el primer dia de la setmana, els senyals de la Resurrecció: el sepulcre buit, el sudari i les venes d’amortallar desats, l’anunci de l’Àngel, les aparicions a Maria Magdalena i les altres dones, als deixebles camí d’Emaús, als deixebles que estaven tancats per por als jueus.

I les primeres reaccions: por, incomprensió, ceguesa d’enteniment, incredulitat…

Purifiquem els sentiments i veurem Crist que resplendeix amb la claror inaccessible de la seva Resurrecció i el sentiren exclamar: Alegreu‑vos, mentre canteu la victòria del Senyor. Crist ha ressuscitat dels morts!

Primera constatació:  La Resurrecció del Crist és un esdeveniment massa gran per tot d’una ser copsat i assumit pels deixebles, per la petitesa dels homes.

Segona constatació: Malgrat la por, la tristor i la ceguesa mental o espiritual, els deixebles, fidels, guarden més enllà de tot raonament i sentiment, el desig, l’esperança.

Tercera constatació: És el Senyor qui s’apropa a cada una de les situacions, s’adapta a cada un dels que l’esperen i li són fidels més enllà de tota esperança, i els obre els ulls, l’enteniment, els dona la pau i la joia. A Maria la crida pel seu nom; es fa conèixer als deixebles camí d’Emaús en la fracció del pa; als Apòstols els dona la pau que els faltava a causa dels jueus; dona la joia a les dones entristides; a l’Apòstol Tomàs, li ofereix les ferides de les mans i del costat perquè hi fiqui la mà.

 Veniu, bevem tots en el doll nou de la font de la immortalitat que brolla meravellosament no pas d’una roca al desert sinó de la tomba de Crist la nostra força, la nostra joia. Crist ha ressuscitat dels morts!

Com hem celebrat nosaltres la Resurrecció? Ha continuat viva dins nostre la joia de la Pasqua? El confinament físic obligat aquests dies, ¿s’assembla a la dispersió en què es van trobar els deixebles després de la sepultura del Crist? La joia immensa del moment puntual de la celebració del Diumenge de Resurrecció, ¿ha deixat pas a la tristor, o a la por, o a la incertesa? La realitat quotidiana que ens envolta, ens fa tenir molt presents les mesures de protecció sanitàries: ¿mantenim encara ferma i present la confiança en el Senyor? Som immersos en un món que lluita contra els mals que ens afecten comptant amb totes les capacitats dels coneixements humans i sense voler comptar per a res amb la Saviesa de Déu: ¿hem perdut la pau d’esperit davant d’un món que mostra hostilitat davant el missatge Evangèlic de la Resurrecció? Totes aquestes coses junt a la nostra feblesa, ¿ens fan dubtar de la veritat de la Resurrecció? Malgrat els embats del món, de fora i de dins nostre, ¿ens mantenim fidels a la promesa que vam rebre amb el Baptisme i que renovem en l’Eucaristia?

Si els mateixos Apòstols passaren per aquestes proves, què no ens ha de passar a nosaltres? Som massa petits, en tots els sentits, per copsar, assolir i entendre amb tot el nostre ésser el que acaba de succeir: La mort ha estat vençuda, el mal no té ja poder sobre nosaltres, ni sobre la humanitat ni sobre la creació. Com potser que puguem viure des d’aquí i ara un món nou, una nova realitat, que puguem participar de la joia de la Resurrecció, ser el llevat nou necessari per fer fermentar la pasta? (cf 1Co 5, 6-7) I malgrat el pes del món on seguim, s’ha produït en nosaltres el miracle de la Resurrecció!

 Que Déu s’aixequi i els seus enemics es dispersin i els seus adversaris fugin davant el seu Rostre! Tal com es dissipa el fum, que ells es dissipin, com es fon la cera davant del foc. Així moriran els pecadors davant de Déu però els justos s’alegraran, exulteu en presència de Déu.

Els deixebles camí d’Emaús volen entendre la Passió i mort del Messies, i aleshores escolten com el Crist els interpretava les Escriptures, i els feia entendre que calia que el Fill de l’home patís i fos sepultat per rescatar el món de la maledicció, a través de la seva Resurrecció; i, un cop oberts els ulls a la comprensió de les Escriptures, es va fer conèixer Ell mateix en beneir, partir i donar-los el pa. Tomàs, no dona crèdit a les soles paraules dels seus companys, sinó que demana una prova empírica, tangible, no tan sols per la vista, sinó pel tacte, el sentit potser menys subtil, que ens fa “tocar de peus a terra”. I el Senyor li demana que posi la seva mà al forats dels claus i a la ferida del seu costat.

I mirem què els succeeix als deixebles després de veure amb els ulls del cos i amb els de l’esperit al Crist ressuscitat: Tots sense excepció reben no sols la Fe i l’Esperança, sinó també la Força, el Coratge i la Joia per anar a proclamar l’Anunci Joiós, la Bona nova, l’Evangeli, que es resumeix en les poques paraules: Crist ha ressuscitat!

 Perquè busqueu entre els morts el que està viu? Per què ploreu per l’Immortal com si hagués mort? Aneu i anuncieu als seus deixebles: Crist ha ressuscitat dels morts.

No ens refiem de les nostres soles forces; esperem el Crist, l’únic que ens pot obrir els ulls del cor. Imitem els deixebles, busquem el sentit de la Paraula del Crist, en els Pares que ens l’han transmès per experiència; i desitgem per a nosaltres mateixos aquesta experiència, la que només el Crist pot donar-nos, de la manera que Ell sap que més convé a la nostra persona. I proclamem al món, amb les nostres paraules, amb els nostres actes, amb la nostra actitud, amb la nostra vida l’Anunci de la Resurrecció:

 Hem contemplat la Resurrecció de Crist, adorem Jesús, el sant Senyor, l’Únic sense pecat. Venerem la teva Creu, o Crist, cantem i glorifiquem la teva santa Resurrecció perquè Tu ets el nostre Déu: no en coneixem cap altre. Veniu tots els creients, adorem la santa Resurrecció de Crist, perquè per la Creu, la Joia ha vingut al món. Beneïm el Senyor en tot temps i cantem la seva Resurrecció; perquè per nosaltres Ell ha suportat la Creu, i per la seva mort ha destruït la mort. Ressuscitat de la tomba, tal com ho havia predit, Jesús ens dona la vida eterna i la seva gran misericòrdia.

P. Josep Moya

19/4/2020: Mensaje de Pascua del patriarca Ireneo y de la Asamblea de obispos ortodoxos serbios

Patriarca Ireneo

¡Cristo ha resucitado !

¡Es el día de la Resurrección! Irradiemos de alegría en esta solemnidad; abracémonos los unos los a los otros y digamos : “hermanos”, incluso a los que nos odian! Perdonemos todo a causa de la Resurrección y proclamemos en voz alta: ¡Cristo ha resucitado de los muertos, por la muerte ha vencido la muerte, y a los que están en las tumbas, les ha dado la vida! (matines de Pascua)

Aquí estamos, hermanos y hermanas y queridos hijos espirituales, en la celebración y la alegría de la gran fiesta de Pascua. ¡Este día es la fiesta de la Resurrección de nuestro Señor Jesucristo – alegrémonos y estemos alegres! La Pascua es nuestra más gran fiesta – es la fiesta de la victoria de la vida sobre la muerte, de Dios sobre Satanás, del hombre en Jesucristo sobre el pecado. ¡Cristo ha resucitado de los muertos! Digámoslo a todos y comuniquemos la alegría a todos y a cada uno, incluso a los que Le odian, Dios-hombre resucitado, así como a nosotros mismos, Su herencia aquí sobre tierra, como a los que no creen y dudan aún que Él es el Redentor y el Salvador.

Hermanos y hermanas y queridos hijos espirituales, la esencia del misterio de la Resurrección del Cristo está en el hecho que «Aquel que es» al mismo tiempo Hijo de Dios e Hijo del hombre, tiene, desde el Viernes Santo y finalmente el día de la Resurrección, ha vencido a Satanás y ha destruido su poder y su fuerza. La muerte y el infierno son vencidos. El santo apóstol Pablo pregunta en su exaltación victoriosa: “Muerte, ¿dónde está tu aguijón? Infierno, ¿donde está tu victoria? (1 Co 15, 55). San Basilio el Grande, arzobispo de Capadocia, meditando sobre el misterio de Pascua, precisa las palabras del santo apóstol Pablo diciendo que el Señor Jesucristo Se ha ofrecido en sustitución de la muerte «que nos mantenía en la esclavitud, a nosotros, vendidos al pecado, y ha bajado con la Cruz al infierno para romper los cadenas de la muerte; y ha resucitado en el tercer día, abriendo a cada uno el camino de la resurrección de entre los muertos. El Señor Cristo, dice san Basilo, se ha convertido en el Premier nacido de entre los muertos, afin de ser Él mismo todo en todo, prevaleciendo en todas partes».

El poeta de la Iglesia se maravill ante la prodigiosa Resurrección de la tumba, y se exclama: «Señor, cómo has nacido de la muy santa Virgen y cómo has resucitado de la tumba, no lo sabemos, pero Te glorificamos como Salvador y Redentor».

Celebrando la Resurrección de Cristo, nosotros también nos nosotros maravillamos ante este gran misterio y cantamos: ¡Cristo ha resucitado de los muertos, por la muerte ha vencido a la muerte, y a los que están en las tumbas, les ha dado la vida! Como los hijos de Israel que después de haber atravesado el Mar Rojo expresaron su reconocimiento y sus alabanzas a Dios, nosotros también, hermanos y hermanas y queridos hijos espirituales, que hemos atravesado la tristeza y el pena del Viernes Santo y del Sábado Santo, para encontrarnos en la alegría de la Resurrección, ofrezcamos nuestras alabanzas a Dios y exclamémonos : ¡gloria a Ti, Señor, nuestro Salvador y Redentor, por habernos librado del poder del pecado, de la muerte y del diablo!

Gracias a la verdad del Cristo Resucitado que se apareció a las mujeres mirróforas, a los apóstoles y a otros, nos mantenemos en pie y existimos. Jesucristo, el Señor resucitado, es el fundamento inquebrantable no sólo de nuestra fe y de nuestra Iglesia sino también de toda nuestra existencia y de todo lo que existe. Si Cristo no ha resucitado, ¡vana es nuestra fe, vana es nuestra esperanza, porque estamos todavía en nuestros pecados! dice el santo apóstol Pablo. En la Resurrección se encuentra el sentido de todo lo que existe; sin la Resurrección, todo, la vida misma, es absurda.

La Resurrección del Señor Jesucristo revela el misterio de la Encarnación del Dios-Logos, es decir Su nacimiento en Belén y Su sufrimiento como Cordero de Dios en Jerusalén, así como de todo lo que ha sucedido no sólo en Jerusalén y  Judea sino en el conjunto de la historia del mundo.

Hermanos y hermanas, en la luz de la Resurrección del Cristo, nosotros, pueblo e Iglesia christófora (que lleva a Cristo) serbia, nos percibimos a nosotros mismos y a nuestra historia. Somos un pueblo resucitado en la luz de la Cruz. Sufrimos con Cristo y resucitamos con Él. Toda nuestra historia está situada bajo la señal de la Cruz y de la Resurrección con Cristo, emplazada entre el Gólgota y la Resurrección. El año último, hemos celebrado el octavo centenario de la autocefalía de nuestra Iglesia. Durante este jubileo hemos examinado toda la amplitud, la profundidad y la altura de nuestra existencia durante los ochocientos años transcurridos. En lo que va de año, celebramos el centenario del restablecimiento del estatus de patriarcado de nuestra Iglesia. Después de los sufrimientos dignos del Gólgota de nuestro pueblo y de nuestra Iglesia en el siglo XIX y en las primeras décadas del siglo XX, los territorios metropolitanos y las diócesis de nuestra Iglesia, fragmentada entre los territorios de los imperios y de los Estados anteriores, se han reunido en el seno de una Iglesia ortodoxa serbia única, restaurando así nuestro anciano Patriarcat de Peć. Esto ha sido una bendición divina para nuestro pueblo y nuestra Iglesia después de los sufrimientos padecidos, desconocidas hasta el momento, y el aguante manifestado. Es tal vez el santo diácono mártir Avakum quien ha expresado mejor el sentimiento de su pueblo cuando, rechazando renegar su fe ortodoxa a pesar de las amenazas de torturas y de una muerte horrible, exclamó (en diciembre de 1814): «El serbio pertenece a Cristo, se alegra de la muerte!» Dios ha bendecido nuestra unidad en la lucha para la victoria de la verdad y de la justicia. Gracias al Espíritu Santo y a la fuerza de una fe, de una esperanza y de un amor inquebrantables hemos restaurado el Patriarcado de Peć sobre todo el ámbito territorial donde viven los serbios ortodoxos, para la alegría de nuestros ancestros y la orgullo de todos nosotros.

Previamente hemos tenido que, queridos hijos espirituales, como el antiguo Israel, afrontar peligros y sufrimientos terribles, superar travesías marítimas y en aguas profundas, antes de conocer la libertad y la unidad. Nuestra historia emplazada bajo el signo del Gólgota y de Pascua nos enseña que nunca, incluso el día del Viernes Santo, tenemos que perder la fe y la esperanza en Dios. ¿El año 1915 no ha sido un Viernes Santo en nuestra historia reciente? ¿El año 1916 no ha sido el año del Gólgota albanés? ¿El año 1917 no se ha parecido a nuestros funerales y a nuestra inhumación en «las tumbas azules»? ¡Pero he aquí está el milagro! El año siguiente, 1918, fue el de nuestra victoria, de nuestra libertad y de nuestra resurrección; después, el año 1920 fue el de nuestro renacimiento eclesiástico y espiritual.

Mirando estas acciones prodigiosas de Dios en nuestra historia, podemos exclamar como el Salmista: ¡Qué grande eres Señor y maravillosas son tus obras, y no hay palabras para describir todas Tus maravillas! Son prodigiosos en verdad los acontecimientos de la liberación y de la unidad de nuestro pueblo, que han precedido al restablecimiento de nuestra unidad eclesiástica y de nuestro patriarcado. Todo esto evoca forzosamente el salvamento milagroso de los niños de Israel en Egipto, la peregrinación al Sinaí y la llegada a la Tierra prometida. Al final de todo esto, desgraciadamente, nos econtramos, a causa de nuestros hechos y a causa de los hechos de otros, nos encontramos en una situación de crucifixion histórica, antes de poder, gracias a la misericordia de Dios, resucitar de nuevo otra vez…¡Y fue así hasta nuestros días!

Celebrando  la Resurrección del Cristo, queridos hijos espirituales, tenemos que guardar en la memoria a nuestros hermanos y hermanas de nuestra tierra mártir de Kosovo y Metoquia. Recemos por ellos y que el Señor les de fuerza, para que, con su aguante frente a las iniquidades y a las desgracias, contribuyan a obrar para su salvación y la nuestr, que no pierdan nunca la fe en la victoria final del Bien y que continuen creyendo que el Señor, Dios de misericordia y de bondad, está siempre a su lado, así como de todos los que siguen los caminos de Dios.

Asimismo, queridos hermanos y hermanas, tenemos que guardar en memoria nuestros hermanos y hermanas de Montenegro, que soportan una gran iniquidad e injusticia. «Leyes» inicuas han suprimido la verdad y la justicia en Montenegro. Antaño orgulloso y admirable, Montenegro, conocido por su sentido del honor y su heroismo, intenta hoy quitar a nuestra Iglesia lo que ha sido suyo desde hace siglos, lo que el pueblo serbio con sus obispos, sus sacerdotes y sus monjes, han construido y creado. Los santos lugares de Montenegro, muchos de los cuales son más antiguos que Montenegro mismo, son los santuarios populares donde se ha cantado y donde se cantará por los siglos la santa liturgie con las oraciones de san Basilio de Ostrog, de san Pedro de Cetinje, de los santos neo-mártires asesinados por las manos no-fraternelles de adversarios locales de Dios y las oraciones de todos los santos gratos a Dios.

¡Acordémonos hoy de nuestros hermanos mártires de Siria, de Irak, y, a través del mundo, de todos los que sufren a causa de la injusticia y de la rapacidad de los hombres! Uno de los paises mas bellos y sobresalientes del mundo – Siria – ha sido prácticamente destruido por el mal y la violencia. ¡Recemos hoy por todos ellos y por todos los que sufren, con el fin de que el Señor los libre de las manos de hombres injustos!

Pensamos particularmente hoy, y dirigimos nuestro saludo cordial “¡Cristo es resucitado!” a nuestros hermanos y hermanas de Ucrania, con el metropolita Onufrio a la cabeza, los metropolitas, arzobispos y obispos, los monjes y sacerdotes, que son víctimas de actos no-ecclesiales, no-conciliarios y autocráticos. ¡Recemos para ellos, que sufren, y confiémoslos a nuestro Señor mismo, el Cristo Resucitado, afin de que los salve y los libere de manos injustas!

Queridos hermanos y hermanas, queridos hijos espirituales, este año acogemos y celebramos la Pascua en condiciones difíciles, en medio de pruebas tales que habíamos conocido raramente en el pasado. Vivimos los días de una pandemia que ha golpeado de repente a la humanidad. El mundo entero está afectado y amenazado por un virus. El hombre orgulloso y egoísta de hoy en día, ¿va a sacar alguna conclusión de esta constatación? ¿O va a persistir, sin arrepentimiento y sin amor, en el proyecto suicida de la creación de su paraíso terrestre mentiroso, donde no hay lugar ni para Dios ni para el hombre como ser espiritual creado a la imagen de Dios? Confrontados a tales desgracias, debemos hacer todo lo posible para acudir en ayuda de nosotros mismos y de los demás, para comprender y apoyar los esfuerzos y los programas de las instituciones responsables médicas, sanitarias y estatales que se esfuerzan en protegernos de la contaminación. Esto nos puede parecer difícil en el momento, pero tenemos que aceptar y apoyar todo lo que es en el interés general y adaptar nuestro comportamiento consecuentemente. Por encima todo, ¡recemos al Señor Dios de que nos libre de esta epidemia y de peligros similares!¡Dirijamos nuestras oraciones a Dios, arrepintámonos de nuestros pecados y cudidemos nuestra salud y la salud de las demás! Es la ocasión de reflexionar bien sobre nosotros mismos y el mundo  en general. ¡He aquí que un virus ha trastornado y puesto de rodillas al mundo entero y ha puesto en peligro la salud y las vidas de millones de personas! «¡Cálmate, hombre orgulloso!» enseñó Dostoievski en su tiempo. Su enseñanza nos aparece más actual hoy que en el tiempo en el que fue pronunciado.

En la alegría de la Resurrección del Cristo, os tenemos presentes a todos, queridos hijos espirituales, a los que estáis en nuestra patria y los que estáis diseminados a través del mundo, en nuestros rezos y, paternelmente, os dirigimos a todos nuestro saludo totalmente alegre:

¡Cristo es resucitado!

En el  Patriarcado Serbio, en Belgrado – Pascua 2020 El patriarca serbio Irenei y todos los obispos de la Iglesia Ortodoxa Serbia

19/4/2020, Barcelona: Santo, luminoso y gran Domingo de Pascua. Homilia.

Crist ha Ressuscitat!!!
Христос Воскресе!!!
Hristos a Inviat!!!
Χριστός ἀνέστη!!!
Cristo ha Resucitado!!!

Hoy es la fiesta de las fiestas, la solemnidad de las solemnidades, tal y como cantamos en la octava oda de los maitines Pascuales. Porque es la victoria más grande a la que puede aspirar el hombre, venciendo los lazos de la muerte que nos tienen retenidos, en un mundo que permanece alejado de aquel que es la fuente de la vida y creador de todas las cosas. Dios increado, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se ha encarnado a través del Hijo bien amado segunda persona de la Santísima Trinidad, gracias al Fiat dado por Maria la Virgen y Madre de Dios, para asumir nuestra realidad caída y redimirla a través de su muerte y resurrección y de esta forma preparar el camino para que nosotros también podamos salir victoriosos de la muerte y cantar con fuerte voz.

“Cristo ha Resucitado de los muertos, por su muerte a vencido a la muerte y a los que están en las tumbas les ha dado la Vida”

No hemos de estar triste, aunque en estos momentos por la gravedad de esta pandemia que estamos viviendo, no podemos celebrar esta gran fiesta, la fiesta más importante del calendario Litúrgico, como estamos acostumbrados, pero aun así por la importancia del misterio que hoy celebramos,  nuestra alegría desborda nuestra tristeza, porque Cristo ha Resucitado y ha llenado con su Gloria el universo entero.

Alegrémonos pues, cantemos y llenemos  de gozo nuestros corazónes con aquellas energías divinas que irradian de la Resurrección de Cristo. Su luz y su fuerza llena todas las cosas y estemos donde estemos su plenitud nos inunda y nos salva haciéndonos partícipes de su Gloria.

Este año estamos celebrando una Pascua insólita, que nos ha sorprendido y que nadie o al menos la mayoría de nosotros no podíamos ni imaginar. Cuando en un día como hoy las iglesias se llenan al completo de gente que viene a buscar la luz, esta luz sin crepúsculo que Cristo nos ofrece después de su Resurrección, nos encontramos con las iglesias vacías o casi vacías, a consecuencia de las normas de seguridad dictadas para mitigar esta terrible pandemia que está padeciendo el mundo entero.

Esta situación nos hace pensar en primer lugar en toda aquellas personas que están sufriendo la enfermedad, en las victimas que han traspasado en soledad sin la compañía de sus seres más queridos, en todos aquellos que están haciendo un esfuerzo extremos para contener esta pandemia y en todos los que en el aislamiento propio de nuestros hogares, contemplamos los acontecimientos, con una incertidumbre sobre lo que puede acontecer en el futuro.

Lo que si es cierto es que esta situación nos ha puesto delante de nuestros ojos, la fragilidad de nuestras vidas, y nos ha acercado el sufrimiento de la humanidad a la puerta de nuestros hogares, sufrimiento que en otras ocasiones nos puede pasar más desapercibido por su lejanía como pueden ser las innumerables guerras  en muchos lugares de nuestro planeta, los desplazamientos desesperados de aquellos que simplemente buscan su sustento, o infinidad de situaciones donde la injusticia en este mundo está presente.

La humanidad está enferma y gime desolada, pero cuando esta enfermedad se manifiesta de forma más virulenta, puede ser un signo para tomar conciencia de que alguna cosa ha de cambiar, si realmente queremos encontrar una forma de vida más armónica en el seno de la creación que Dios nos ha dado.

Dios sabe los cambios que la humanidad va a ser capaz de realizar, después de esta pandemia, pero nosotros como cristianos ortodoxos sí  que conocemos cual es el camino que nos puede ayudar a salir de esta enfermedad, que en definitiva es la enfermedad propia del hombre que vive alejado de Dios. Cristo mismo nos dijo, yo soy el Camino la Verdad y la Vida, camino hacia el conocimiento de la Verdad, para proyectarnos hacia una vida que no simplemente nos ayude a encontrar una actitud justa frente a todos los elementos creados, y el amor al prójimo que nos transmite el Evangelio, sino que nos haga participes de una vida perdurable en comunión con nuestro creador, porque este es el motivo primero y último de toda las cosas.

Por esto hoy, nuestra alegría desborda nuestra tristeza y con gran gozo celebramos la victoria sobre la mayor enfermedad que la humanidad padece que es la muerte, infranqueable por nosotros mismos, pero posible gracias a la redención que nos ofrece el Hijo de Dios encarnado, después de su muerte y resurrección. Los cielos se han abierto y la humanidad tiene acceso en el seno de la Iglesia, a participar de este misterio de resurrección y cantar con fuerte voz

Crist ha Ressuscitat!!!
Христос Воскресе!!!
Hristos a Inviat!!!
Χριστός ἀνέστη!!!
Cristo ha Resucitado!!!

18/4/2020, Barcelona: Sant, llumimós i gran Diumenge de Pasqua. Homilia del p. Marti

Crist ha Ressuscitat!!!
Христос Воскресе!!!
Hristos a Inviat!!!
Χριστός ἀνέστη!!!
Cristo ha Resucitado!!!

Avui és la festa de les festes, la solemnitat de les solemnitats, tal com cantem en l’octava oda dels matines Pasquals. Perquè és la victòria més gran a la qual pot aspirar l’home, vencent els llaços de la mort que ens tenen retinguts, en un món que roman allunyat d’aquell que és la font de la vida i creador de totes les coses. Déu increat, Pare, Fill i Esperit Sant, s’ha encarnat a través del Fill ben estimat segona persona de la Santíssima Trinitat, gràcies al Fiat donat per Maria la Verge i Mare de Déu, per a assumir la nostra realitat caiguda i redimir-la a través de la seva mort i resurrecció, i d’aquesta manera preparar el camí perquè nosaltres també puguem sortir victoriosos de la mort i cantar amb forta veu.

«Crist ha Ressuscitat dels morts, per la seva mort a vençut  la mort i els qui son  a les tombes els ha donat la vida»

No hem d’estar tristos, encara que per la gravetat d’aquesta pandèmia que estem vivint, no podem celebrar aquesta gran festa, la festa més important del calendari Litúrgic com estem acostumats, però així i tot per  la importància del misteri que avui celebrem, la nostra alegria desborda la nostra tristesa, perquè Crist ha Ressuscitat i ha omplert amb la seva Glòria l’univers sencer.

Alegrem-nos doncs, cantem i omplim de goig els nostres cors amb aquelles energies divines que irradien de la Resurrecció de Crist. La seva llum i la seva força omple totes les coses i estiguem on estiguem la seva plenitud ens inunda i ens salva fent-nos partícips de la seva Glòria.

Aquest any estem celebrant una Pasqua insòlita, que ens ha sorprès i que ningú o al menys la majoria de nosaltres no podíem ni imaginar. Quan en un dia com avui les esglésies s’omplen de bat a bat de gent que ve a buscar la llum, aquesta llum sense crepuscle que Crist ens ofereix després de la seva Resurrecció, ens trobem amb les esglésies buides o gairebé buides a conseqüència de les normes de seguretat dictades per mitigar aquesta terrible pandèmia que està patint el món sencer.

Aquesta situació ens fa pensar en primer lloc, en tota aquelles persones que estan patint la malaltia, en les víctimes que han traspassat en solitud sense la companyia dels seus éssers més estimats, en tots aquells que estan fent uns esforços extrems per contenir aquesta pandèmia i en tots els que en l’aïllament propi de les nostres llars, contemplem els esdeveniments, amb una incertesa sobre el que pot esdevenir en el futur.

El que si és cert és que aquesta situació ens ha posat davant dels nostres ulls, la fragilitat de les nostres vides i ens ha apropat el patiment de la humanitat a la porta de les nostres llars, sofriment que en altres ocasions ens pot passar més desapercebut per la seva llunyania com poden ser les innombrables guerres en molts llocs del nostre planeta, els desplaçaments desesperats d’aquells que simplement busquen el seu aliment, o la infinitat de situacions on la injustícia en aquest món és fa present.


La humanitat està malalta i gemega desolada, però quan aquesta malaltia es manifesta de forma més virulenta, pot ser un signe per a prendre consciència que alguna cosa ha de canviar, si realment volem trobar una forma de vida més harmònica en el si de la creació que Déu ens ha donat.

Déu sap els canvis que la humanitat serà capaç de realitzar després d’aquesta pandèmia, però nosaltres com a cristians ortodoxos si que coneixem quin és el camí que ens pot ajudar a sortir d’aquesta malaltia, que en definitiva és la malaltia pròpia de l’home que viu allunyat de Déu. Crist mateix ens va dir, jo sóc el Camí la Veritat i la Vida, camí cap al coneixement de la Veritat, per projectar-nos cap a una vida que no simplement ens ajudi a trobar una actitud justa enfront de tots els elements creats, i l’amor al proïsme que ens transmet l’Evangeli, sinó que ens faci partícips d’una vida perdurable en comunió amb el nostre creador, perquè aquest és el motiu primer i últim de tota les coses.

Per això avui, la nostra alegria desborda la nostra tristesa i amb gran goig celebrem la victòria sobre la malaltia més gran que la humanitat pateix que és la mort, infranquejable per nosaltres mateixos, però possible gràcies a la redempció que ens ofereix el Fill de Déu encarnat, després de la seva mort i resurrecció. El cels s’han obert i la humanitat té accés en el si de l’Església, a participar d’aquest misteri de resurrecció i cantar amb forta veu

Crist ha Ressuscitat!!!
Христос Воскресе!!!
Hristos a Inviat!!!
Χριστός ἀνέστη!!!
Cristo ha Resucitado!!!

P. Martí

16-17/4/2020: Jueves y Viernes Santo: Santa Cena, Pasión y muerte de Nuestro Señor Jesucristo.

En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.

El Jueves Santo, la Iglesia conmemora la Santa Cena de nuestro Señor, antes de su Pasión. Por la mañana se celebran Vísperas y la Liturgia de San Basilio, se lee un Evangelio que narra la unción en Betania por una mujer, después la decisión de Judas Iscariote de traicionar a Jesús por dinero; Jesús reúne a sus discípulos en la Sala Alta donde comerán la Pascua judía y les lava los pies, después, en la Santa Cena, Jesús instituye con sus palabras y actos nuestra liturgia eucarística como comunión a Él, como cabeza del Cuerpo de Cristo.

Así, vemos una polarización extrema: Dios, en la última Cena inicia su sacrificio total por el hombre, por su salvación, movido por su inmenso amor por su creatura. Y el hombre –algunos, personificados en Judas- también por amor, pero por amor a sí mismo, por un amor erróneo y por rechazo de Dios, entrega a Dios a una muerte horrible, y provoca su propia destrucción.

Para entender el significado de la Santa Cena, recordemos como inicia San Juan el gran discurso sacerdotal de Jesús: “Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora… habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo (Jn 13,1).” Dios es amor. En el principio, en el paraíso, el amor de Dios daba vida al hombre, le daba alimento, y el hombre ofrecía el mundo entero a Dios, lo transformaba en vida en Dios y con Dios. Era una vida de comunión, eucarística. “El amor de Dios dio vida al hombre, el amor del hombre por Dios transformó esta vida en comunión con Dios” (A. Schmmemann).

Pero el hombre, por el pecado, perdió su comunión con Dios, pensó que podría encontrar vida  en este mundo, desvió su amor a Dios a un amor a todo tipo de deseos y de hambres, y murió. Se sometió enteramente al mundo, y en vez de ser su sacerdote fue su esclavo.

Pero Dios no abandonó a su criatura y empezó su obra de redención y salvación, con la Encarnación de Su Hijo, para restaurar la antigua comunión con Dios, y llevarla a la perfección. Cristo, en las tentaciones en el desierto, rechaza la tentación humana más básica, la de “vivir de pan solo”, y en la Santa Cena nos enseña que su Reino y Él mismo es la comida verdadera, la vida real del hombre, su vida eterna en comunión en el amor de Dios, junto con todos los hombres.

Traición de Judas

Pero esa noche de amor extremo por parte de Dios, fue también la noche de traición extrema por parte del hombre, y Judas, abandonando la Cámara Alta, salió fuera, a la obscuridad, y traicionó a Cristo. Y lo hizo también por amor, pero por un amor desviado y distorsionado, y cuando rechazamos el amor de Dios, cualquier cosa –el dinero, el poder, la carne- puede ser el objeto de nuestro amor, de nuestra pasión, pero será una pasión que nos llevará a tener siempre hambre, a no estar nunca satisfechos, y a morir en última instancia, no solamente de una muerte física, natural.

Esta es la decisión que cada uno de nosotros tenemos que pensar, meditando el Evangelio de hoy, si realmente acepto el amor que me ofrece Cristo y lo convierto en la esencia y en el motor de mi vida, o sigo a Judas en la noche. Y no pensemos que estamos tan lejos de Judas: cada vez que, en nuestra vida, faltamos al amor al prójimo, cada vez que ponemos por delante nuestro interés al interés de los demás, que nos convertimos en jueces de los demás, que imponemos nuestra visión del mundo a los demás, estamos rechazando el amor de Dios, y nos vendemos por una vanagloria que sólo nos puede llevar a la obscuridad.

Jesús, antes de cenar, antes de instituir la Eucaristía, les lava los pies a los apóstoles, y les dice explícitamente que sigan su ejemplo, en una imagen muy gráfica: inclinándose, humillándose ante los que son inferiores a él y sirviéndoles. Este es el ejemplo que tenemos que seguir cada uno de nosotros si nos queremos llamar cristianos.

Oración en Getsemaní

Después de la Santa Cena, viene la oración por el mundo entero en el huerto de Getsemaní, el aprisionamiento de Jesús, su juicio injusto y su muerte. Toda esta relación de hechos los celebra la Iglesia el jueves por la tarde, en el oficio de maitines de viernes, donde se leen los 12 evangelios, que es un relato exhaustivo de la Pasión de Cristo.

En el Viernes Santo, se vuelve a revivir la Pasión de Cristo y su muerte final. Lo mejor es leer con detenimiento el Evangelio y el oficio de los «Encomios», sumergirnos en la atmósfera de sobrecogimiento ante la tumba de Cristo. De profundo agradecimiento ante Su inconmensurable Amor.

Y no podemos dejar de hacer una reflexión en este año que estamos viviendo estas circunstancias tan extraordinarias, debido a la epidemia de coronavirus, que asola y causa tanto sufrimiento y muerte en todo el mundo, y en nuestro entorno más inmediato, que no sabemos en qué acabará o qué comportará en el futuro,  y que nos impide celebrar en “ecclesia”, juntos, la semana más importante del año litúrgico.

Ante todo, pensemos que cada crisis, cada dificultad, es una oportunidad  para que el hombre, ciertamente muchas veces a través del sufrimiento, cada uno de nosotros, y la humanidad entera,  nos replanteáramos nuestra modo de vida, nuestras prioridades, que hagamos un esfuerzo en revisar si realmente estamos viviendo la vida que queremos vivir, o nos hemos perdido en lo accesorio, y nos hemos olvidado de “lo único necesario”, y todos sabemos qué es: renunciar a uno mismo (realmente) y vivir “enfocados” en Dios, y en ser un testimonio de  Él en nuestro mundo, que está tan perdido, y al que tenemos el mandato de “Id pues, y haced discípulos a todas las gentes bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.” Y la mejor, quizás, la única manera de hacer discípulos, de predicar el Evangelio, es como lo hizo Él, sirviendo al mundo (no lo que hace el mundo), lavándoles los pies, y amando a cada persona que se cruza en nuestra vida: cada persona es creación de Dios a su imagen y semejanza, icono de Cristo.  “Y Dios estará con nosotros”.

Y finalmente, recordemos las palabras de Cristo a la samaritana, “Llega la hora (ya estamos en ella) en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad…  Dios es espíritu, y los que adoran, deben adorar en espíritu y verdad” (Juan 4,21). Este año no podemos celebrar la Semana Santa ni Pascua en comunidad, pero cada uno de nosotros en su casa puede celebrar los oficios, meditarlos, sobre todo los oficios de jueves y viernes que son en su mayor parte lecturas del Nuevo y Viejo Testamento. Recordemos que en la Liturgia o cuando hay la lectura de un Evangelio, este es entrado en la Iglesia, en pequeña entrada, como presencia de Cristo entre nosotros.

Y cada uno de nosotros, en nuestro rincón, ante el icono de Cristo y la Madre de Dios, todos, en meditación y adoración, estamos unidos en comunión con el Cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Y Cristo está con nosotros. Amén.

P. José Santos.

17/04/2020: Una palabra de consuelo en tiempos de epidemia

Arc. Zacharias (Zacharou)

El Archimandrita Zacharias (Zacharou) es confesor en el monasterio de San Juan Bautista, en Maldom, Essex, Inglaterra.

Muchas personas están sumidas en la confusión y otras en el pánico a causa de la amenaza de la epidemia del Coronavirus, que se ha extendido por todo el mundo. Creo, sin embargo, que esto no tendría que suceder, pues todo lo que Dios hace con nosotros, Lo hace por amor. El Dios de los cristianos es un Dios bueno, un Dios de misericordia y bondad, “Que ama a la humanidad”. Dios nos creó en su bondad para compartir Su vida e incluso Su gloria con nosotros.

Cuando caímos en el pecado, Él permitió que la muerte volviera a entrar en nuestra vida por bondad, para que no pudiéramos volvernos inmortales en nuestra maldad / impiedad, sino que buscáramos un camino de salvación. A pesar de que caímos, Dios nunca ha cesado de proveer para nosotros, no sólo bienes materiales para sustentar nuestra raza, sino que también envió profetas y justos, que prepararon Su camino para que pudiera venir y remediar nuestra tragedia, y traer la salvación eterna a través de la Cruz de Su inconcebible amor y la Resurrección. Vino y tomó sobre Él mismo la maldición del pecado, y mostró Su amor hasta el final: “Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo” (Juan 13, 1).

Todo lo que Dios hizo cuando nos creó, cuando nos proveyó de bienes para sostener el mundo, cuando preparó Su camino para venir a la tierra, cuando vino Él mismo en persona para obrar nuestra salvación de una manera tan asombrosa, todas estas cosas las hizo por bondad /generosidad. Su bondad es ilimitada. Él nos salva y es longánima, esperando que nosotros “lleguen al conocimiento pleno de la verdad” (1 Tim 2, 4) y lleguemos a un arrepentimiento verdadero, para que podamos estar con Él por toda la eternidad. Así, en cada estado de Su relación con el hombre, nuestro Dios muestra no solo su bondad, sino también su misericordia, “pues tu amor es mejor que la vida” (Salmo 63,3; la bondad es Su Naturaleza y Lo hace todo para el bien y la salvación del hombre.

Consecuentemente, cuando venga de nuevo a juzgar el mundo, ¿será un Dios diferente quien juzgará? ¿No será el mismo Dios de bondad, de misericordia y longanimidad, Que ama a la humanidad? Tengamos la certitud que no compareceremos ante ningún otro Dios más que Él, que nos ha creado y nos ha salvado. Y así, Él nos juzgará con la misma misericordia y amor. Por esta razón, no tenemos que aterrorizarnos ni dudar, porque será el mismo Dios que nos recibirá en la otra vida y nos juzgará con la misma bondad y compasión.

Algunos temen que la hora de su muerte haya llegado. Esta plaga del coronavirus tiene también un aspecto positivo, porque tenemos algunas semanas desde el momento en que nos alcance hasta nuestro final. Por tanto, podemos dedicar este tiempo para prepararnos nosotros mismos para nuestro encuentro con Dios, para que nuestra partida no ocurra de una manera inesperada y sin preparación, sino después de haber nuestra vida entera cada vez que estemos en oración ante Dios, a veces con acción de gracias hasta el final por todas las cosas que Dios ha hecho por nosotros y otras veces con arrepentimiento, buscando el perdón de nuestras transgresiones. Nada puede causarnos daño con un Dios tal, que permite todo desde su bondad. Nosotros debemos únicamente mantener la acción de gracias hasta el final y la oración de arrepentimiento por nuestros pecados.

En cuanto a mí, esta plaga me está ayudando. Deseaba encontrar de nuevo la oración que había tenido antes, con la que puedo recorrer mi vida entera desde el nacimiento hasta ahora, dando gracias a Dios por sus beneficios, los conocidos y los desconocidos; y también con la (la oración) que puedo revisar mi vida entera, arrepintiéndome por todos mis pecados y transgresiones. Es maravilloso poder recorrer mentalmente tu vida orando, llevándolo todo ante Dios, con perseverancia en la oración. Entonces sientes que tu vida es redimida. Por esto, es por lo que esta situación está ayudándome realmente. No estoy aterrorizado, sino “acongojado estoy por mi pecado” (Salmo 38,18).

Tenemos que ver la bondad de Dios en todas las cosas que están sucediendo en la actualidad. Los Santos Padres vieron su misericordia. Una epidemia similar ocurrió en el siglo IV en el desierto egipcio, que se llevó a más de la tercera parte de los monjes, y los Padres decían con gran inspiración que, “Dios está llevando almas de santos para Su Reino”, y no dudaban.

Dios mismo habla en el Evangelio sobre los últimos días, sobre las pruebas y aflicciones que el mundo pasará antes de su Segunda Venida. Sin embargo, no percibimos ni tristeza macabra ni desesperación en Sus palabras. El Señor que rezó en el huerto de Getsemaní con sudor de sangre para la salvación del mundo entero, dice que cuando veamos las cosas terribles que preceden Su Segunda Venida, debemos levantar la cabeza con motivación, porque nuestra redención se acerca (Lucas 21,28).

Algunos me dirán, “Que Dios extienda su mano de socorro “. Pro esto es precisamente la mano de Dios. Él desea y obra para nuestra salvación “Muchas veces y de muchos modos” (Heb. 1,1). “Mi Padre trabaja hasta ahora, y yo también trabajo” (Jn. 5, 17). Este virus puede ser un medio que Dios utiliza para llevar a muchos de nosotros mismos a arrepentirnos, y a llevarse muchas almas maduras para Su Reino eterno. Por tanto, para aquellos que se entregan y confían ellos mismos a la Providencia de Dios todo contribuirá para su bien: “Por lo demás, sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman” (Rom. 8,28).

De esta manera, no hay lugar para la consternación enfermiza. Tampoco nos debemos resistir a las medidas que el Gobierno está tomando para disminuir la propagación de las aflicciones que vemos en las vidas de tanta gente. Está mal ir en contra de las autoridades. Tenemos que hacer lo que diga el Gobierno, porque no nos están pidiendo que reneguemos de nuestra fe, sólo nos están pidiendo que tomemos algunas medidas para bienestar común de todas las personas, para que esta crisis pueda pasar, y esto no es para nada irrazonable.

Algunas personas se lo toman demasiado “confesionalmente”, ondean banderas y hacen de mártires y confesores.  Para nosotros no hay duda: mostraremos una sumisión total a las órdenes del Gobierno. Es injusto desobedecer al Gobierno ya que cuando, nosotros enfermamos, es a sus hospitales a los que corremos y ellos son los que se hacen cargo de todos los gastos y de nuestra atención. ¿Por qué no escucharlos?

Este es el ethos (manera de ser, nt) de Cristo que Dios mostró en Su vida en la tierra y este es el mandamiento apostólico que hemos recibido: “… que vivan sumisos a los magistrados y a las autoridades, que les obedezcan y estén prontos para toda obra buena, que no injurien a nadie, que no sean pendencieros sino apacibles, mostrando una perfecta mansedumbre con todos los hombres” (cf, Tim. 3, 1-2); y “Sed sumisos, a causa del Señor, a toda institución humana: sea al rey, como soberano… (ver 1 Pedro 2, 13-17).  Si no obedecemos a nuestros gobernadores que no nos piden demasiado, ¿cómo obedeceréis a Dios, que nos da una ley divina, que es mucho más sublime que cualquiera ley humana?

Si observamos la ley de Dios, estamos por encima de las leyes humanas, como los apologistas del siglo II decían durante el Imperio Romano que perseguía a los cristianos. Es sorprendente ver en el país en que vivimos, (en el Reino Unido), que los futbolistas muestran tal compresión y discernimiento que como para ser los primeros en retirarse de sus actividades con docilidad hacia las indicaciones del Gobierno de tomar medidas profilácticas. Sería triste para nosotros, personas de fe, fallar en no alcanzar el nivel de los futbolistas mostrando la misma docilidad hacia las autoridades por las cuales nuestra Iglesia ora.

Si ellos nos piden detener nuestros Oficios en la Iglesia, simplemente, obedezcamos y bendigamos la Providencia de Dios. Además, esto nos recuerda una antigua tradición que los Padres tenían en Palestina: en la Gran Cuaresma, en el Domingo de la Tirofagia (a partir de este, abstinencia de productos lácteos, nt), después del perdón mutuo, salían hacia el desierto durante cuarenta días sin liturgia; sólo continuarían ayunando y rezando para prepararse para volver en el Domingo de Ramos para celebrar de manera piadosa la Pasión y la Resurrección del Señor.

Así, nuestras circunstancias presentes nos fuerzan a revivir lo que existía en el seno de la Iglesia. Es decir, nos fuerzan a vivir una vida más hesicasta, con más oración, que nos compensará la falta de la Divina Liturgia y nos preparará para celebrar con mayor deseo e inspiración la Pasión y Resurrección del Señor Jesús.

Por lo tanto, convertiremos esta plaga en un triunfo del hesicasmo. En cualquier caso, todo lo que Dios permite en nuestra vida es debido a Su amor y cuidado por el bienestar del hombre, ya que nunca quiere que su criatura sea perjudicada de ninguna manera.

Ciertamente, si fuéramos privamos de la Divina Liturgia por un periodo largo de tiempo, lo podremos soportar. ¿Qué recibimos en la liturgia? Participamos del Cuerpo y la Sangre de Cristo, que están llenos de Su gracia. Este es un gran honor y beneficio para nosotros, pero también recibimos la gracia de Dios de muchas otras maneras.

Cuando practicamos la oración hesicasta, permanecemos en la Presencia de Dios con la mente en el corazón, invocando el santo Nombre de Cristo. El Nombre Divino nos trae la gracia de Cristo porque es inseparable de Su Persona y nos lleva ante Su Presencia. Esta Presencia de Cristo que nos purifica, nos limpia de nuestras transgresiones y pecados, renueva e ilumina nuestro corazón para que la imagen de Dios nuestro Salvador, Cristo, pueda formarse en él.

Si no pudiéramos celebrar la Pascua en la Iglesia, recordemos que cada contacto con Cristo es Pascua. Recibimos la gracia en la Divina Liturgia porque el Señor Jesús está presente en ella, Él realiza el sacramento y Él es el que se imparte a los fieles. Sin embargo, cuando invocamos Su Nombre, entramos en la misma Presencia de Cristo y recibimos la misma gracia.

Por lo tanto, si estamos privados de la Liturgia, siempre tenemos Su Nombre, no estamos privados del Señor. Además, también tenemos Su palabra, especialmente Su Evangelio. Si su palabra mora continuamente en nuestro corazón, si la estudiamos y oramos, si se convierte en nuestro idioma con el que hablamos a Dios, como Él nos habló, entonces tendremos nuevamente la gracia del Señor. Porque Sus palabras son palabras de vida eterna (Juan 6,68), y el mismo misterio es realizado, recibimos Su gracia y somos santificados.

Además, cada vez que hacemos el bien a nuestro prójimo, esto agrada al Señor, considera que lo hacemos en Su Nombre y nos recompensa. Mostramos amor a nuestros hermanos y el Señor nos recompensa con su gracia. Esta es otra forma en que podemos vivir en la Presencia del Señor. Podemos tener la gracia del Señor a través del ayuno, las limosnas y toda buena obra.

Entonces, si nos vemos obligados a evitar reunirnos en la Iglesia, también podemos estar unidos en espíritu en estas santas virtudes que son conocidas dentro del Cuerpo de Cristo, la Santa Iglesia, y que preservan la unidad de los fieles con Cristo y con los otros miembros de Su Cuerpo. Todas las obras que hacemos por Dios es una Liturgia, estas obras sacerdotalmente sostienen nuestra salvación.

La Liturgia es el gran evento de la vida de la Iglesia, en donde los fieles tienen la posibilidad de intercambiar su pequeña vida con la vida ilimitada de Dios. Sin embargo, el poder de este evento depende de la preparación que realicemos antes, a través de todas las cosas que hemos mencionado, a través de la oración, las buenas obras, el ayuno, el amor al prójimo, el arrepentimiento.

Por lo tanto, mis queridos hermanos, no es necesario hacer confesiones heroicas contra el Gobierno por las medidas profilácticas que toma para el bien de todas las personas. Tampoco debemos desesperarnos, sino solo sabiamente activar vías para no perder nuestra comunicación viva con la Persona de Cristo.

Nada puede dañarnos, simplemente debemos ser pacientes durante un cierto período de tiempo y Dios verá nuestra paciencia, eliminará todos los obstáculos, todas las tentaciones y nuevamente veremos el amanecer de días alegres, y celebraremos nuestra esperanza y amor comunes, que tenemos en Cristo Jesús.

Archimandrita Zacarías, Monasterio de San Juan Bautista, en Essex, Inglatera. 17 marzo 2020

Fuente: https://pemptousia.com

17/4/2020: Слово утешения во время пандемии

Arc. Zacharias (Zacharou)

Архимандрит Захария (Захару),- Духовник Свято-Иоанно-Предтеченского Монастыря в Эссексе , Англия

Многие в смущении, иные в панике из-за угрозы короновируса, распространяющегося по всему миру. Однако я думаю, что этому не следовало бы быть, ибо все, что Господь творит с нами, Он делает из любви. Бог христиан – благой Бог, милосердый и человеколюбивый.

Бог сотворил нас по благости Своей, дабы разделить с нами Свою жизнь, и даже славу.

Когда мы впали в грех, Он попустил смерти войти в нашу жизнь, опять же, по Своей благости, чтобы мы не стали бессмертными в нашем нечестии, но взыскали пути спасения. Несмотря на то, что мы пали, Бог никогда не оставлял попечения о нас, не только обеспечивая человеческий род материальными средствами к существованию, но посылая и пророков, и праведников, приуготовляющих Его путь, дабы Он смог придти и разрешить нашу трагедию, и принести нам вечное спасение через Крест Своей непостижимой любви и Воскресение. Он пришел и взял на Себя проклятие греха, и показал нам Свою любовь до конца: «Возлюбив Своих сущих в мире, до конца возлюбил их» (Ин. 13:1).

 Все, что сделал Бог, сотворив нас и обеспечивая мир средствами к существованию, приуготовляя путь Своего пришествия на землю, придя Сам лично и соделав наше спасение таким вызывающим благоговейный страх образом – все это Он соделал по благости Своей. Благость Его бесконечна, Он спасает нас и долготерпит, ожидая, чтобы мы «достигли познания истины» (1 Тим. 2:4) и принесли истинное покаяние – дабы быть с Ним вечно.

Итак, на каждой стадии Своих взаимоотношений с человеком, Бог наш являет лишь Свою благость и милость, которая «лучше, нежели жизнь» (Пс. 62:4). Он по Природе Своей благ и делает все ради пользы и спасения человека.

Следовательно, когда Он придет вновь, чтобы судить мир, будет ли это иной Бог? Не будет ли это тот же благой Бог, Бог милости и человеколюбия? Будем же уверены, что мы предстанем не перед каким-либо иным Богом, но перед Тем, Кто сотворил и спас нас. И Он будет судить нас с той же самой милостью и любовью. Поэтому мы не должны паниковать или колебаться, ибо тот же самый Бог примет нас в жизнь иную и будет судить нас с той же самой благостью и состраданием.

Некоторые боятся, что настал их смертный час. Этот бич короновируса имеет также и положительный аспект, ибо нам дается несколько недель с момента, когда он настигнет нас, до нашего конца. Итак, мы можем посвятить это время приготовлению к нашей встрече с Богом, дабы не отойти нам в жизнь иную неожиданно и без подготовки, но, пробежав мысленно всю нашу жизнь каждый раз, когда мы предстоим в молитве перед Ним, иногда с благодарением до конца за все, что Он сделал для нас, иногда с покаянием, ища прощения всех наших прегрешений. Ничто не может повредить нам с таким Богом, ибо все, попущенное Им, входит в нашу жизнь по Его благости. Нам нужно просто сохранить благодарение до конца и смиренную молитву покаяния о прощении наших грехов.

Что касается меня, эта эпидемия помогает мне. Я жаждал вновь обрести молитву, которую имел прежде, которой я мог бы охватить всю свою жизнь, от рождения до настоящего момента, воздавая Богу благодарение за все Его благодеяния, «явленные и неявленные, ихже вемы и ихже не вемы»; а также принося покаяние за все мои грехи и прегрешения. Это замечательно, быть способным пробежать мысленно всю свою жизнь, представляя все пред Богом с молитвою. Тогда приходит чувство, что твоя жизнь искуплена. Поэтому эта ситуация действительно помогает мне: я не паникую, но «попекуся о гресе моем» (Пс. 37:19).

Во всем, что сейчас происходит мы должны видеть благость Божию. Святые Отцы видели Его милость. Подобная эпидемия случилась в четвертом веке в египетской пустыне. Эта эпидемия унесла жизни более трети монахов, и отцы с великим вдохновением говорили: «Бог пожинает души святых для Царствия Своего», и не колебались.

Сам Господь говорит в Евангелии о последних днях, об испытаниях и скорбях, через которые пройдет мир перед Его Вторым Пришествием, однако в Его словах мы не замечаем ни нездоровой печали, ни отчаяния. Господь, до кровавого пота молившийся в Гефсиманском саду о спасении всего мира, говорит, что, когда мы увидим все эти ужасные бедствия, предваряющие Его Второе Пришествие, да восклонимся и поднимем наши головы с воодушевлением, потому что приближается наше избавление (Лк. 21:28).

Некоторые говорят мне: «Да протянет Господь руку помощи». Но ведь все это и есть рука Божия. Он желает нашего спасения, соделывая его «многократно и многообразно» (Евр. 1:1). «Отец Мой доныне делает, и Я делаю» (Ин. 5:17).  Этот вирус может быть средством, используемым Господом для того, чтобы побудить многих придти в себя и покаяться и чтобы собрать урожай многих созревших душ в Его вечное Царство. Следовательно, предавшим и вверившим себя Божию промыслу, все будет содействовать ко благу: «Любящим Бога вся поспешествуют во благое» (Рим. 8:28).

Таким образом, не остается места для нездорового страха. Не следует также противодействовать принятым правительством мерам для уменьшения распространения бедствий, которые мы видим в жизни столь многих людей. Не подобает идти против властей. Следует исполнять все, сказанное правительством, ибо нас не просят отречься от веры, нас только просят принять некоторые меры для общего благополучия всех людей, так чтобы миновало это испытание; и это благоразумно.

Некоторые подходят к этому слишком «исповеднически», поднимают флаги и играют в мучеников и исповедников. Для нас нет сомнения: мы окажем полное повиновение распоряжениям правительства. Нечестно и несправедливо не повиноваться правительству, поскольку, заболев, мы бежим в государственные больницы, и правительство берет на себя все расходы и заботы о нас. Почему же не слушать его?

Это есть этос Христов, который Он явил в Своей земной жизни, и это есть заповедь, полученная нами от апостолов: «повиноваться и покоряться начальству и властям, быть готовыми на всякое доброе дело, никого не злословить, быть не сварливыми, но тихими, и оказывать всякую кротость ко всем человекам» (Тит. 3:1-2); и «будьте покорны всякому человеческому начальству, для Господа…» (см. 1 Пет. 2:13-17). Если мы не повинуемся нашим правителям, которые не просят нас о многом, то как мы будем оказывать послушание Богу, дающему божественный закон, гораздо более возвышенный, чем какой бы то ни было человеческий закон?

Если соблюдаем Божий закон, то мы выше человеческих законов, как говорили апологеты второго века во времена Римской империи, преследовавшей христиан. Удивительно видеть в стране, где мы живем, в Великобритании, что футболисты показывают такое понимание и рассудительность, что первыми отходят от своей деятельности с покорностью указаниям правительства по принятию профилактических мер. Было бы грустно, если бы мы, люди веры, не достигли меры футболистов и не оказали бы подобного повиновения властям, тем властям, о которых молится наша Церковь. Если мы действительно духовные люди, нам следовало бы быть способными научиться от футболистов их правильному отношению, подобно тому как преподобный Антоний научился более высокому духовному уровню александрийского сапожника.

Если нас попросят прекратить наши церковные богослужения, то давайте просто подчинимся и благословим промысел Божий. Кроме того, это напоминает нам древнюю традицию, которая была у Отцов в Палестине: Великим Постом, в Прощёное Воскресение, после преподания взаимного прощения друг другу, они выходили в пустыню на сорок дней, без Литургии; они пребывали только в пощении и молитве, так чтобы приготовиться и возвратиться в Воскресение Ваий (Вербное Воскресение) и чтобы богоугодным образом совершить празднование Страстей Господних и Его Воскресения.

Итак, наши нынешние обстоятельства заставляют нас пережить заново то, что уже существовало в древности в лоне Церкви. То есть, так сказать, нас вынуждают жить более исихастской жизнью, больше молиться, что, впрочем, восполнит отсутствие Божественной Литургии и приуготовит нас к празднованию с ещё большим желанием и вдохновением Святых Страстей и Воскресения Господа Иисуса.

Таким образом, мы обратим это бедствие в торжество исихазма. В любом случае, всё, что Бог попускает в нашей жизни, – всё это по Его благости, ради благополучия человека, ибо Он никогда и никоим образом не желает повредить Своему творению.

Несомненно, если мы будем лишены Божественной Литургии на длительный период времени, мы можем вынести это. Что мы получаем в Литургии? Мы причащаемся Тела и Крови Христовых, исполненных Его благодати. Это великая честь и польза для нас, но мы получаем благодать Божию также и многими другими способами.

Когда мы молимся исихастской молитвой, мы пребываем в Божием Присутствии, содержа ум в сердце и призывая святое Имя Христово. Божественное Имя привлекает к нам благодать Христову, потому что она неотделима от Его Персоны, и вводит нас в Его Присутствие. То Присутствие Христово, которое очищает нас, изглаждает наши преступления и грехи, обновляет и просвещает наше сердце, чтобы мог вообразиться в нем образ нашего Бога и Спасителя, Христа.

Если мы не сможем праздновать Пасху в Церкви, то давайте будем помнить, что каждый контакт со Христом – это Пасха. Мы получаем благодать Божию в Божественной Литургии потому, что Господь Иисус присутствует в ней, Он совершает Таинство, и Он сообщается верным. Однако, когда мы призываем Его Имя в молитве, мы входим в то же Присутствие Христово и получаем ту же благодать. Поэтому, даже если мы лишены Литургии, у нас всегда есть Его Имя, и мы не лишены Господа. Кроме того, у нас также есть Его слово, прежде всего Его Евангелие. Если слово Его пребывает постоянно в нашем сердце, если мы над ним размышляем и им молимся, если оно становится нашим языком, на котором мы говорим с Богом, как Он говорил с нами, то и таким образом будем иметь благодать Божию. Ибо слова Его есть «глаголы вечной жизни» (Ин. 6:68), и совершается то же Таинство, мы получаем Его благодать и освящаемся.

Более того, каждый раз, когда мы оказываем добро нашему ближнему, это угодно Господу, Он принимает это как соделанное во Имя Его и вознаграждает нас. Мы оказываем добро ближнему, а Господь вознаграждает нас Своей благодатию. Это – ещё один способ, благодаря которому мы можем жить в Присутствии Господа. Мы можем получать благодать Господню постясь, подавая милостыню и через любое доброе дело. То есть, если мы лишены собраний в церкви, мы можем быть едины в духе и в этих святых добродетелях, которые известны в Теле Христовом, во святой Церкви, и которые сохраняют единство верующих со Христом и со всеми членами Его Тела. Все дела, которые мы делаем ради Бога – это Литургия, ибо они священнодействуют наше спасение.

Литургия – великое событие в жизни Церкви, в котором верные имеют возможность обменять свою маленькую жизнь на бесконечную жизнь Бога. Впрочем, интенсивность этого события зависит от нашего приготовления с помощью всего того, что мы назвали – через молитву, добрые дела, пощение, любовь к ближнему, покаяние.

Поэтому, мои дорогие братия, нет необходимости выступать с героическими, исповедническими заявлениями против правительства из-за профилактических мер, которые оно принимает ради блага всех людей. Также, мы не должны отчаиваться, а мудро изобретать способы, чтобы не потерять наше живое общение со Христом.

Ничто не может нам повредить, мы должны просто быть терпеливыми на какой-то период времени, и Бог увидит наше терпение, и отнимет всякое препятствие, всякое искушение, и мы вновь увидим зарю радостных дней, и будем совершать празднование нашей совместной надежды и любви, которую мы имеем во Христе Иисусе.

  Архм. Захария, Монастырь Св. Иоанна Предтечи в Эссексе, Англия                                                  17 марта 2020 г.

Fuente: https://pemptousia.com

12/4/2020: Domingo de Ramos

Entrada de Jesús a Jerusalem

Fil. 4, 4-9
Lc 7, 36-50

La versió en català, està sota la versió en castellà.

Son días extraños. También es parte de esta extrañeza comentar el Evangelio desde una mesa de trabajo, sin escucharlo antes proclamado en medio de la Divina Liturgia; y por escrito, sin ver los rostros de todos.

No sé quién leerá estas líneas, pero pienso en todos los que, confiando y siendo fieles a Cristo y a su palabra, sufren esta situación de pandemia y ponen su voluntad en encomendarse al Señor por encima de todo.

No sé, a ti que lees, cómo te ha golpeado esta epidemia: tal vez alguien cercano a ti ha dejado este mundo; o estarás padeciendo tú mismo la enfermedad, o habrás visto tu economía afectada gravemente; quizás alguno estará inquieto a causa de la incertidumbre del momento, y por el futuro de sus hijos; alguien verá tambalearse su paz interior, necesaria para dirigirse a Dios en plegaria; tal vez alguien sentirá más que nunca la necesidad de tener cerca la Iglesia, de recibir los sacramentos, más consciente que hace unas semanas de la propia debilidad.

Y el Apóstol nos dice hoy una vez más ¡Alegraos! ¡Alegraos siempre en el Señor! El Señor está cerca!

Son días extraños y difíciles, pero el Evangelio continúa siendo para nosotros, cristianos, la brújula que señala el oriente de nuestra vida. Quiero transcribir en este comentario palabras del santo obispo Ignacio (Briantcháninov).

El fruto de las tribulaciones, consistente en la purificación de nuestra alma y su elevación a un estado espiritual, debe guardarse como un tesoro muy apreciado. Este fruto se guarda cuando, sometidos a pruebas y reprimendas, ponemos todo el cuidado durante ese tiempo en acatar los mandamientos del Evangelio, sin dejarnos seducir por las pasiones que aparecen y se incitan por la misma prueba. ¡Entre la Cruz y los mandamientos del Evangelio existe una hermosa relación!… “Vosotros, los que teméis al Señor, confiad en su misericordia; no os desviéis del camino recto, para no caer. Los que teméis al Señor confiad en El y no quedaréis sin recompensa. Los que teméis al Señor, esperad sus favores, la felicidad eterna y la misericordia” (Sir 2, 7-8)

El domingo de la Entrada del Señor a Jerusalén la Iglesia proclama el Evangelio (Jn 12, 1-13) en que san Juan nos presenta el inicio del camino hacia el Gólgota. En este pasaje vemos a quien le ama, le sirve y obra ya para su sepultura: Lázaro, Marta, María, la que unge sus pies; vemos también quien se muestra incapaz de soportar lo que ha de venir, viendo quizás frustradas las esperanzas de un líder fuerte que liberase Israel del poder opresor de Roma y, sintiéndose traicionado o engañado, llega a desear acabar con Él; y vemos los que no entienden, esperan y dudan. En casa de Lázaro, resucitado de los muertos después de cuatro días en la tumba, están todos. En la entrada a la ciudad de Jerusalén también estamos todos, los que le alaban con júbilo, los que conspiran contra Él, los que con fidelidad le acompañan aunque todavía con un muro que les impide entender lo que vendrá. Estos últimos son, creo, los que mejor nos representan a la mayoría de nosotros: escuchamos la Palabra, confiamos en el Señor, le seguimos, pero nuestros oídos no quieren acabar de escuchar.

Cristo entra a Jerusalén, el pueblo le aclama y le canta himnos de victoria como Rey, y Él inicia el camino de la Pasión y la muerte en la Cruz. Muchos esperan un Mesías poderoso, un Caudillo victorioso. Él, humilde, sobre un pollino de asna, emprende el camino de la Pasión y la Cruz.

En el Evangelio del domingo anterior,

dos discípulos pedían al Señor tronos de gloria. Él les ofrecía su Copa: La Copa de Cristo es sufrimiento (…) La Copa de Cristo es un don de Dios (..) Como seguidor de Jesús Cristo, tu preocupación es actuar en justicia; recibir la Copa en acción de gracias a Dios y con fe viva; y, con valentía, beberla hasta apurarla.

Esta prueba que ahora Dios permite que llegue al mundo puede ayudarnos a reflexionar: ¿qué estamos dispuestos a hacer para conseguir la salud del cuerpo? ¿Qué estamos dispuestos para la salvación de nuestra alma?

Estáis preparados para soportar el gusto amargo y repelente de las medicinas, para soportar la amputación y la cauterización de miembros, para soportar el interminablemente largo padecimiento del hambre y la reclusión en vuestra celda; estáis preparados para soportar todo eso a fin restablecer la salud perdida de vuestro cuerpo, que después de sanado seguro que volverá a enfermar y con toda seguridad morirá y se corromperá. ¡Sed capaces de soportar la amargura de la Copa de Cristo que aporta a nuestra alma inmortal la salvación y la beatitud!

Ruega a Dios que aparte de ti toda calamidad y toda prueba; pero cando las aflicciones vengan por sí mismas, no les tengas miedo, no pienses que han venido por casualidad, por la fuerza de las circunstancias. No, han sido permitidas por la inescrutable Providencia de Dios. Lleno de fe, con fortaleza y con la magnanimidad nacidas en ti, nada sin miedo en medio de la tempestad oscura y huracanada hacia el puerto tranquilo de la eternidad; la mano invisible del mismo Jesús te guiará. 

Cuando Jesús amó a aquel joven le ofreció seguirle y llevar su Cruz (cf Mt 10, 21). ¡No rechaces su llamada!

Muchos nos hemos preguntado si los males que padecemos son un castigo por nuestras culpas. Ciertamente ésta no es la enseñanza del Evangelio. Nuestro Dios es un Dios de Amor y quiere que todos se salven, y de ningún modo desea ni planifica el mal para su creación. La relación entre la culpa y las aflicciones es otra:

…cada aflicción revela las pasiones escondidas en el corazón, las pone en movimiento. Antes de que llegue la aflicción, el hombre aparece calmado y afable, pero cuando llega la tribulación, las pasiones de las que no era consciente despiertan y se manifiestan, en particular la cólera, la tristeza, la acidia, el orgullo y la incredulidad… junto a ello, las tribulaciones aceptadas y soportadas del modo conveniente, aumentan la fe: enseñan al hombre su debilidad, inducen a la humildad y disminuyen la presunción.

“Cristo vino a llamarnos a la conversión. Pon especial atención en estas palabras: He venido para llamar a los pecadores a la conversión (Mt 9, 13). Nuestro Señor nos ofrece aquí no diversión ni comida, ni paseos o carreras, ni banquetes ni bailes. Sino penitencia, llanto, lágrimas, lamentación y cruz. ¡Mira en qué pasa un cristiano su vida en la tierra! Lo puedes ver leyendo el Evangelio de Cristo. También hay alegría aquí para los cristianos, pero espiritual. No se alegran con el oro o la plata, la comida, la bebida, el honor y la gloria, sino en Dios su Salvador, en su bondad y en la acción de gracias, en la esperanza en la vida eterna”. (S. Tikon de Zadonsk)

Así pues, iniciando el camino del Gólgota,

«Estad siempre alegres en el Señor; os lo repito, estad alegres. Que vuestra mesura sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. No os inquietéis por cosa alguna; antes bien, en toda ocasión, presentad a Dios vuestras peticiones, mediante la oración y la súplica, acompañadas de la acción de gracias. Y la paz de Dios, que supera todo conocimiento, custodiará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo cuanto hay de verdadero, de noble, de justo, de puro, de amable, de honorable, todo cuanto sea virtud y cosa digna de elogio, todo eso tenedlo en cuenta. Todo cuanto habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, ponedlo por obra y el Dios de la paz estará con vosotros.» (Fil 4, 4-9)

P. Josep Moya

12/4/2020: Diumenge de Rams

Entrada de Jesús a Jerusalem

Fil. 4, 4-9
Lc 7, 36-50

Són dies estranys. També és part d’aquesta estranyesa comentar l’Evangeli des d’una taula de treball, sense primer escoltar-lo proclamat al mig de la Divina Litúrgia; i per escrit, sense veure els rostres de tots.

No sé qui llegirà aquestes línies, però tinc al meu pensament tots els qui, confiant i sent fidels al Crist i a la seva paraula, patim aquesta situació de pandèmia i posem la voluntat en encomanar-nos al Senyor per damunt de tot.

No sé, a tu que llegeixes ara, com t’ha colpejat aquesta epidèmia: potser alguna persona propera a tu hagi deixat el món; o estaràs patint ara la malaltia, o hauràs vist la teva economia greument afectada; algú estarà inquiet per la incertesa dels moments, i pel futur del fills; algú veurà trontollar la seva pau interior, necessària per adreçar-se a Déu en la pregària. Algú potser sentirà més que mai la necessitat de tenir a prop l’Església, de rebre els sagraments, més conscient que fa unes setmanes de la pròpia feblesa.

I l’Apòstol ens diu avui una vegada més Alegreu-vos! Alegreu-vos sempre en el Senyor! El Senyor és a prop!

Són dies estranys i difícils, però l’Evangeli continua sent per nosaltres, cristians, la brúixola que senyala l’orient de la nostra vida. Vull transcriure en aquest comentari paraules del sant bisbe Ignasi (Briantchàninov):

El fruit de les tribulacions, que consisteix en la purificació de la nostra ànima i la seva elevació a un estat espiritual, ha de ser guardat com un tresor preciós. Aquest fruit és guardat quan, sotmesos a proves i reprimendes, posem tota la cura durant aquest temps en acatar els manaments de l’Evangeli, sense deixar-nos seduir per les passions que apareixen i s’inciten per la prova. Entre la Creu i els manaments de l’Evangeli hi ha una bella relació!… “Vosaltres, els qui temeu el Senyor, confieu en la seva misericòrdia; no us desvieu del camí recte, per no caure. Els qui temeu el Senyor confieu en Ell i no quedareu sense recompensa. Els qui temeu el Senyor, espereu els seus beneficis, la felicitat eterna i la misericòrdia.” (Sir 2, 7-8)

El diumenge de l’Entrada del Senyor a Jerusalem l’Església proclama l’Evangeli (Jn 12, 1-13) en què sant Joan ens presenta l’inici del camí cap al Gòlgota. Veiem qui l’estima, el serveix i actua ja per la seva sepultura: Llàtzer, Marta, Maria, la que li ungeix els peus; veiem també qui es mostra incapaç de suportar el que vindrà, veient potser decebudes les seves esperances d’un líder fort que deslliurés Israel del poder opressor de Roma, i sentint-se traït o enganyat, i fins i tot volent acabar amb Ell; i veiem els qui no entenen, esperen i dubten. A casa de Llàtzer, ressuscitat dels morts després de quatre dies a la tomba, hi són tots; a l’entrada a la ciutat de Jerusalem hi som tots, els que El lloen joiosament i els que conspiren contra Ell, els qui l’acompanyen fidelment, tot i tenir encara al cor un mur que impedeix entendre el que ha de venir. Aquests últims són, crec, els que millor ens representen a la majoria de nosaltres: escoltem la Paraula, confiem en el Senyor, el seguim, però les nostres oïdes no volen acabar de sentir.

El Crist entra a Jerusalem, el poble l’aclama i li canta himnes de victòria com a Rei, i Ell inicia el camí de la Passió i la mort a la Creu. Molts esperen un Messies triomfant, Cabdill victoriós. Ell, humil, sobre un pollí de somera, pren el camí de la Passió i la Creu.

A l’Evangeli del diumenge anterior,

dos deixebles estimats demanaven al Senyor trons de glòria. Ell els oferia la seva Copa: La Copa del Crist és sofriment (…) La Copa del Crist és un do de Déu (…) Com a seguidor de Jesús Crist, la teva preocupació és actuar en justícia; rebre la Copa amb acció de gràcies a Déu i amb una fe viva; i amb coratge de beure-la fins a apurar-la».

Aquesta prova que avui Déu permet que arribi al món, ens pot ajudar a reflexionar: què estem disposats a fer per obtenir la salut del cos? Què estem disposats a fer per la salvació de la nostra ànima?

Esteu preparats per suportar el gust amarg i repel·lent de les medicines, per a suportar l’amputació i la cauterització de membres, per a suportar l’interminable i llarg patiment de la fam i la interminable reclusió a la vostra cel·la; esteu preparats per a suportar això a fi de restablir la salut perduda del vostre cos, que després de guarit ben segur tornarà a emmalaltir i amb tota seguretat morirà i es corromprà. Sigueu capaços de suportar l’amargor de la Copa del Crist que porta la salvació i la beatitud eternes a la vostra ànima immortal.

Prega Déu que aparti de tu tota calamitat i tota prova; però quan les afliccions vinguin per elles mateixes, no els tinguis por, no pensis que han vingut per casualitat, per la força de les circumstàncies. No, han estat permeses per la inescrutable providència de Déu. Ple de fe, amb fortalesa i la magnanimitat nascudes en tu, neda sense por enmig de la fosca i huracanada tempesta cap al port tranquil de l’eternitat: la mà invisible del mateix Jesús et guiarà.

Quan Jesús va estimar aquell jove li va oferir seguir-lo i portar la seva Creu (cf Mc 10, 21). No rebutgeu la seva crida!

Molts ens hem preguntat si els mals que patim són un càstig per les nostres culpes. Certament no és aquest l’ensenyament de l’Evangeli! El nostre Déu és un Deu d’Amor i vol la salvació de tots, de cap manera desitja i planifica el mal per la seva creació! La relació entre la culpa i les afliccions és una altra:

…cada aflicció revela les passions amagades en el cor, les posa en moviment. Abans que arribi l’aflicció, l’home apareix calmat i afable, però quan arriba la tribulació, les passions de les quals no n’era conscient es desperten i es manifesten, en particular la còlera, la tristesa, l’accídia, l’orgull i la incredulitat…. junt amb això, les tribulacions acceptades i suportades de la manera convenient, augmenten la fe: ensenyen a l’home la seva debilitat, indueixen a la humilitat i disminueixen la presumpció.

 “Crist vingué per cridar-nos a la conversió. Posa especial atenció en aquestes paraules: He vingut per cridar els pecadors a la conversió (Mt 9, 13). Nostre Senyor ens ofereix aquí no diversió ni menjar, ni passejades o curses, ni banquets ni balls, sinó penitència, plors, llàgrimes, lamentació i creu. Mira en què passa un cristià la seva vida a la terra! Ho pots veure llegint l’Evangeli del Crist. També hi ha alegria aquí pels cristians, però espiritual. No s’alegren amb l’or, la plata, el menjar, la beguda, l’honor i la glòria, sinó en Déu el seu Salvador, en la seva bondat i en l’acció de gràcies per ella, en l’esperança de la vida eterna.” (St Tikon de Zadonsk)

Així doncs, entrant en el camí cap al Gòlgota,

“Alegreu-vos sempre en el Senyor; ho repeteixo: alegreu-vos! Que tothom hagi de reconèixer el vostre bon comportament. El Senyor és a prop. No us inquieteu per res, sinó manifesteu a Déu en tota ocasió les vostres necessitats per mitjà de l’oració i de la pregària, amb acció de gràcies. I la pau de Déu, que ultrapassa tot allò que podem entendre, guardarà els vostres cors i els vostres pensaments en el Crist Jesús.  En fi, germans, de tot allò que és veritat, de tot allò que és respectable, que és just, pur, amable, de bona reputació, de tot allò que és virtut i digne d’elogi, de tot això, feu-ne objecte dels vostres pensaments. I allò que heu après, rebut, sentit i vist de mi, practiqueu-ho; i el Déu de la pau serà amb vosaltres. » (Fil 4, 4-9)

P. Josep Moya

11/4/2020: Sábado de la Resurrección de Lázaro. Homilía

La versió en català, està sota la versió en castellà.

Se puede visualizar el vídeo de esta homilía pulsando aquí

Estimados en Cristo!

Primero de todo, quiero transmitir a todos y todas la bendición de nuestro Obispo Msr. Luka que me ha encargado de hacerlo de su parte, sobre todo, en estos momentos en que nuestras vidas han sufrido y están sufriendo un desosiego  con el que no podíamos ni imaginar, por inesperado y extremadamente peligroso para la vida de todos.

Los días de esta particular y extraña Cuaresma que nos ha sobrevenido este año, nos ha llevado a las puertas de la Gran Semana y de la Fiesta de Ramos, la fiesta de la Entrada Gloriosa en Jerusalén de Jesús-Cristo, que ya la tenemos a tocar.
Como sabemos, sin embargo, hoy sábado se celebra una de las Doce Grandes Fiestas de nuestro calendario, y más allá de la anécdota de cómo la podremos celebrar cada uno de nosotros, es importante que contemplamos el icono de la Resurrección de Lázaro, porque en ella encontramos sin duda el consuelo de todas nuestras penalidades.

Nuestro Dios es un Dios de Misericordia y de Compasión y la prueba de ello es que sin embargo, en el peor de los casos, siempre acudirá nosotros y nos dirá: «Levántate y camina», como lo dijo a Lázaro.

Quiero hacer mención de la Epístola a los Hebreos, que, en su inicio nos dice que en diversos tiempos y de varias maneras, Dios ha hablado al hombre para darle una señal, una indicación que hace referencia, a menudo para que cambie su conducta, llegado el caso.

A día de hoy, parece que Dios está dando un signo claro de que algo tiene que cambiar y no lo hace enviándonos una enfermedad, sino haciéndonos tomar conciencia de que algo se nos está escapando de las manos. ¿Haremos caso, escucharemos esta señal? Después de todo, ¿todo seguirá igual? … reflexionemos seriamente, nos va la vida y  de toda la humanidad entera.

En el relato del Evangelio de Lázaro, los discípulos anuncian a Cristo que «su amigo ha traspasado», Él, al enterarse, se conmueve y llora por su amigo, ¡qué grito de esperanza más grande para todos nosotros! , que Cristo nos considere su amigo y que, ante nuestra desgracia se conmueva y llore, y no sólo eso, sino que viene hasta delante nuestro, ante nuestras miserias, y delante de nuestra propia muerte, llora, y compasivo nos dice: «Levántate y anda».

¿Qué Dios es este que hace maravilla? Es nuestro Dios, el Amigo del hombre. ¿Querremos nosotros ser los amigos de Dios? Que Dios nos permita a todos conducirnos a la Fiesta de las Fiestas, con el sello indeleble de esta amistad.
                                                                                               Arcipreste Juan

11/04/2020: Dissabte de la Resurrecció de Llàtzer. Homilia

Es pot visualitzar el vídeo d’aquesta homilia prement aquí

Estimats en Crist!

Primer de tot, vull transmetre a tots i totes la benedicció del nostre Bisbe Msr. Luka que m’ha encarregat de fer-ho de part seva, sobretot, en aquests moments en què les nostres vides han sofert i estan sofrint un sotrac amb el que no podíem ni imaginar, per inesperat i extremament perillós per la vida de tots.

Els dies d’aquesta particular i estranya Quaresma que ens ha sobrevingut enguany, ens ha portat a les portes de la Gran Setmana i de la Festa de Rams, la festa de la Entrada Gloriosa a Jerusalem de Jesús-Crist, que ja la tenim a tocar.

Com sabem, però, avui dissabte es celebra una de les Dotze Grans Festes del nostre calendari, i més enllà de l’anècdota de com la podrem celebrar cadascú de nosaltres, és important que contemplem la icona de la Resurrecció de Llàtzer, perquè en ella trobem sens dubte el consol de totes les nostres penalitats.

El nostre Déu és un Déu de Misericòrdia i de Compassió i la prova d’això es que tanmateix, en el pitjor dels casos, sempre s’atansarà a nosaltres i ens dirà: “Aixequeu-vos i camineu”, com ho va dir a Llàtzer.

Vull fer esment de l’Epístola als Hebreus, que, en el seu inici ens diu que en molts temps i de vàries maneres Déu ha parlat a l’home per donar-lo un senyal, una indicació que fa referència, sovint per canviar la seva conducta, si s’escau.

A dia d’avui, sembla que Déu està donant un signe clar de que quelcom ha de canviar i no ho fa enviant-nos una malaltia, sinó fent-nos prendre consciència de que quelcom se’ns està escapant de les mans.

Farem cas, escoltarem aquest senyal? Després de tot plegat, tot seguirà igual?… Reflexionem seriosament, ens hi va la vida de tota la humanitat sencera.

En el relat de l’Evangeli de Llàtzer, el deixebles anuncien a Crist que el “seu amic ha traspassat”, Ell, en assabentar-se, es commou i plora pel seu amic, quin crit d’esperança més gran per tots nosaltres!, que Crist ens consideri el seu amic i que, davant de la nostra desgràcia es commogui i plori, i no solament això, sinó que ve fins davant nostre, davant de les nostres misèries, i davant de la nostra pròpia mort, plora, i compassiu ens diu: “Aixeca’t i camina”. Quin Déu es aquest que fa meravelles?. Es el nostre Déu, l’Amic de l’home. Voldrem nosaltres ser els amics de Déu?.

Que Déu ens permeti a tots portar-nos a la Festa de les Festes, amb el segell indeleble d’aquesta amistat.

Arxipreste Joan

5/4/2020: Quinto Domingo de Cuaresma. Memoria de Santa María Egipciaca.

Santa Maria Egipciaca

Liturgia de San Basilio: Heb 9, 11-14; Mc 10, 32-45
Santa Maria Egipciaca: Gal 3, 23-29; Lc 7, 36-50

La versió en català, està sota la versió en castellà.

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.

El Evangelio que hoy la Iglesia nos presenta para nuestra contemplación, empieza con unas palabras de Jesús-Cristo a sus Apóstoles, mientras ascendían hacia Jerusalén, donde les anuncia lo que iba a suceder en los próximos días en relación a su pasión, muerte y resurrección. Es decir que ya se nos prepara para los misterios que vamos a tener que contemplar una vez se acabe la Gran Cuaresma i nos iniciemos en la semana de la Pasión, para finalmente acceder a la Santa Resurrección.

El misterio principal que se nos propone en el texto correspondiente a este quinto domingo de cuaresma nos lo da Jesús en respuesta a la petición de Santiago y Juan, hijos de Zebedeo cuando le piden que les deje estar sentados uno a su derecha y el otro a su izquierda en su gloria. Y Él les responde diciendo que esto no le corresponde a Él, el darlo, sino que es para aquellos para quien está reservado. Y después por las quejas de los diez restantes Apóstoles, frente a esta petición de  Santiago y Juan, Jesús les indica el camino, marcándoles la diferencia que hay entre aquellos que quieran ser príncipes de las naciones de este mundo, para dominarlas y ejercer su poder, y  aquellos que  quieran servir al Señor, y alcanzar una realidad trascendente a la que somos llamados. Para alcanzarla los exhorta diciéndoles, “Sabéis que los que son tenidos como jefes de las naciones, las dominan como señores absolutos y sus grandes las oprimen con su poder. Pero no ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera llegar a ser grande entre vosotros, será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros, será el siervo de todos”.  Para abundar en este misterio, aun les dice, “pues tampoco el Hijo del Hombre ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida para redención de muchos”. (Mc. 10, 42-45)

Con ello se nos ofrece la forma de alcanzar la gloria, siempre y cuando seamos capaces de no dejarnos llevar por aquellos príncipes de este mundo que lo que intentan es dominarlo y ejercer su poder sobre aquello que Dios les ha dado, sino ponernos al servicio de la obra de Dios que es la creación entera, con amor i disponibilidad en todo momento para servir en esta causa.

Seguramente este cambio de paradigma, supondrá un arrepentimiento que nos aporte la humildad y el amor necesario para ponernos al servicio de la obra de Dios. Y por esto nos dice que el que quiera ser el primero, sea el servidor de todos, de la misma manera que Él no ha venido al mundo a ser servido sino a servir y a dar su vida para la redención de muchos.

Él se pone a la cabeza y nos abre el camino de la gloria, indicándonos al mismo tiempo, cual ha de ser nuestra actitud para alcanzarla.

Para iniciarnos en este proceso, nuestras vidas requieren de toda una transformación a través de la cual, sepamos visualizar, nuestros pecados, nuestras transgresiones, es decir todos aquellos aspectos que nos alejan de Dios, y después a través del arrepentimiento en el sentido que tiene la palabra griega  μετανοια (metanoia), que no es un simple arrepentimiento sin más cambio, sino toda una transformación interior, que hace posible que  la gracia divina, cambie nuestras vidas, y de esta forma nos iniciemos en una ascesis personal, para que poco a poco nos podamos adentrar en los misterios que vienen de lo alto, para avanzar en el camino de la verdadera Vida en su sentido más profundo.

Por ello este domingo la Iglesia conmemora también la fiesta de Santa Maria la egipciaca, mujer pecadora que cuando viajo a Jerusalén para venerar el santo sepulcro, se encontró con una fuerza que le impedía el acceso, y gracias a esta experiencia supo visualizar la distancia abismal que existía entre su vida absolutamente entregada a los placeres del mundo y el objeto de veneración al que pretendía acercarse. Esto le produjo una profunda  conversión que la dirigió hacia el desierto, para pasar el resto de su vida en oración y a través  de una gran ascesis llegar a la santidad, es decir a la participación de esta gloria a la que el Evangelio nos hacía referencia. Por ello el Evangelio que también leemos este domingo conmemorando a santa Maria, nos ofrece el siguiente relato, “Y he aquí que llegó una mujer pecadora que había en la ciudad, la cual, sabiendo que estaba a la mesa en casa del fariseo, con un pomo de alabastro de ungüento se puso detrás de Él, a sus pies, llorando, y comenzó a bañar con lágrimas sus pie, enjuagándolos con los cabellos de su cabeza y besándolos y ungiéndolos con el ungüento”. (luc. 7, 37-38).  Frente a tal actitud  Jesús-Cristo le dice que sus perdonados le son pecados.

La experiencia que se ha producido, tanto en esta mujer pecadora que nos presenta el evangelio, como en Maria la Egipciaca, es un profundo cambio interior, en presencia de nuestro Señor Jesús-Cristo, que les proporciona la gracia necesaria para  que se abran sus ojos hacia una realidad trascendente, y con ello reciben la fuerza para vencer todos aquellos pecados y transgresiones que les impedían el acceso a tal gracia. En resumen en ellas se produce una autentica conversión que cambia sus vidas, iniciándolas en la Verdad que nuestro redentor les ha manifestado.

Los pecados son precisamente todas aquellas, acciones en actos o pensamientos que nos alejan de Dios, que nos impiden entrar en relación con Él. Que nos hace sentir, príncipes de este mundo para dominarlo y ejercer nuestro poder sobre él, como nos dice el Evangelio. Pero en este estado no tenemos acceso a la verdadera vida, sino que vivimos en un contexto donde finalmente todo se acaba.

Este domingo a una semana de entrar en la semana de la pasión, la Iglesia nos prepara para que reflexionemos sobre todos aquellos aspectos de nuestra vida que nos alejan de  Dios, y por muy graves que sean nuestras transgresiones sepamos que si hay un arrepentimiento verdadero y la voluntad de hacer un paso decidido a superar todas aquellas actitudes que nos impiden avanzar en el conocimiento de Dios, poco a poco, gracias a una fuerza que nos viene dada, ascenderemos hacia un estado de conciencia superior, donde podamos empezar a disfrutar aunque sea a tientas, de una paz y de una armonía interior con la certeza de que estamos caminando por la senda de la Verdad.

Preparemos pues durante estos días que nos quedan antes de entrar en la semana de la Pasión, en el desierto particular que cada uno de nosotros está viviendo lejos de la vida comunitaria, y haciendo de nuestras casas pequeñas iglesias unidas en la oración, para reflexionar sobre todos aquellos aspectos de nuestra vida que nos impiden participar de estos misterios.

P. Martí

5/4/2020: Cinquè Diumenge de Quaresma. Memòria de Santa Maria Egipcíana.

Litúrgia de Sant Basili: Heb. 9, 11-14; Marc 10, 32-45
Santa Maria Egipcíana: Gal. 3, 23-29; Lluc 7, 36-50

En el nom del Pare i del Fill i de l’Esperit Sant.

L’Evangeli que avui l’Església ens presenta per a la nostra contemplació, comença amb unes paraules de Jesús-Crist als seus Apòstols, mentre pujaven cap a Jerusalem, on els anuncia el que anava a succeir en els pròxims dies en relació a la seva passió, mort i resurrecció . És a dir que ja se’ns prepara per als misteris que haurem de contemplar un cop s’acabi la Gran Quaresma i ens iniciem en la setmana de la Passió, per finalment accedir a la Santa Resurrecció.


El misteri principal que se’ns proposa en el text corresponent a aquest cinquè diumenge de quaresma ens el dóna Jesús en resposta a la petició de Jaume i Joan, fills de Zebedeu, quan li demanen que els deixi estar asseguts un a la dreta i l’altre a  l’esquerra en la seva glòria. I Ell els respon dient que això no li correspon a Ell, el donar-lo, sinó que és per a aquells per a qui està reservat. I després degut a les queixes dels deu altres Apòstols, davant d’aquesta petició de Jaume i Joan, Jesús els indica el camí, marcant-los la diferència que hi ha entre aquells que vulguin ser prínceps entre les nacions d’aquest món, per dominar-les i exercir el seu poder , i aquells que vulguin servir el Senyor, per arribar a una realitat transcendent a la qual som cridats. I per apropar-nos a aquesta nova realitat els exhorta dient-los, “Ja sabeu que els suposats governants dels pobles, els dominen, i que els seus magnats els tiranitzen. Que no sigui pas així entre vosaltres; al contrari, el qui vulgui arribar a ser gran entre vosaltres, serà el vostre servidor; i el qui entre vosaltres vulgui ser el primer, serà el servent de tots”. I abundant en aquest misteri encara el diu, “que tampoc el Fill de l’home no ha vingut a fer-se servir, sinó a servir i a donar la vida com a rescat de molts”.(Mc. 10, 42-45)

Amb això se’ns ofereix la forma d’arribar a la glòria, sempre que siguem capaços de no deixar-nos portar per aquells prínceps d’aquest món que el que intenten és dominar-lo i exercir el seu poder sobre allò que Déu els ha donat, sinó posar-nos al servei de l’obra de Déu que és la creació sencera, amb amor i disponibilitat en tot moment per servir  en questa causa. Segurament aquest canvi de paradigma, suposarà un penediment que ens aporti la humilitat i l’amor necessari per posar-nos al servei de l’obra de Déu. I per això ens diu que qui vulgui ser el primer, sigui el servidor de tots, de la mateixa manera que Ell no ha vingut a el món a ser servit sinó a servir-lo i a donar la seva vida per a la redempció de molts.
Ell es posa al capdavant i ens obre el camí de la glòria, indicant-nos al mateix temps, com ha de ser la nostra actitud per aconseguir-la.
Per iniciar-nos en aquest procés, les nostres vides requereixen de tota una transformació a través de la qual, sapiguem visualitzar, els nostres pecats, les nostres transgressions, és a dir tots aquells aspectes que ens allunyen de Déu, i després a través del penediment en el sentit que té la paraula grega μετανοια (metànoia), que no és un simple penediment sense més canvi, sinó tota una transformació interior, que fa possible que la gràcia divina, canviï les nostres vides, i d’aquesta manera ens iniciem en una ascesi personal perquè a poc a poc ens puguem endinsar en els misteris que vénen de dalt, per avançar en el camí de la veritable Vida en el seu sentit més profund.

Per això aquest diumenge l’Església commemora també la festa de Santa Maria l’Egipcíana, dona pecadora que quan va viatjar a Jerusalem per venerar el sant sepulcre, es va trobar amb una força que li impedia l’accés, i gràcies a aquesta experiència va saber visualitzar la distància abismal que hi havia entre la seva vida absolutament lliurada als plaers del món i l’objecte de veneració a què pretenia acostar-se. Això li va produir una profunda conversió que la va dirigir cap al desert, per passar la resta de la seva vida en oració, i a través d’una gran ascesi arribar a la santedat, és a dir a la participació d’aquesta glòria a la qual l’Evangeli ens feia referència. Per això l’Evangeli que també llegim aquest diumenge commemorant a santa Maria, ens ofereix el següent relat, «I vet aquí que va arribar una dona pecadora que hi havia a la ciutat, la qual, sabent que era a taula a casa del fariseu, va prendre un flascó d’ungüent es va posar darrere d’Ell, als seus peus, plorant, i va començar a banyar amb llàgrimes els seus peu, i  amb els cabells del seu cap els eixugava; besava els peus i els ungia amb aquell perfum”. (Lc 7, 37-38). Davant d’aquesta actitud Jesús-Crist li diu que els seus perdonats li són pecats.

L’experiència que s’ha produït, tant en aquesta dona pecadora que ens presenta l’evangeli, com en Maria l’Egipcíana, és un profund canvi interior, en presència de nostre Senyor Jesús-Crist, que els hi proporciona la gràcia necessària perquè s’obrin els seus ulls cap a una realitat transcendent, i amb això reben la força per vèncer  tots aquells pecats i transgressions que els impedien l’accés a tal gràcia. En resum en elles es produeix una autèntica conversió que canvia les seves vides, per iniciar-se en la Veritat que el nostre redemptor els hi ha manifestat.
Els pecats són precisament totes aquelles, accions en actes o pensaments que ens allunyen de Déu, que ens impedeixen entrar en relació amb Ell. Que ens fa sentir, prínceps d’aquest món per dominar-lo i exercir el nostre poder sobre ell, com ens diu l’Evangeli . Però en aquest estat no tenim accés a la veritable vida, sinó que vivim en un context on finalment tot s’acaba.
Aquest diumenge a una setmana d’entrar a la setmana de la passió, l’Església ens prepara perquè reflexionem sobre tots aquells aspectes de la nostra vida que ens allunyen de Déu, i per molt greus que siguin les nostres transgressions sapiguem que si hi ha un penediment veritable i la voluntat de fer un pas decidit a superar totes aquelles actituds que ens impedeixen avançar en el coneixement de Déu,  poc a poc, gràcies a una força que ens ve donada, pujarem cap a un estat de consciència superior, on puguem començar a gaudir encara que sigui a les palpentes, d’una pau i d’una harmonia interior amb la certesa que estem caminant per la senda de la Veritat.
Preparem-nos doncs perquè durant aquests dies que ens queden abans d’entrar a la setmana de la Passió, en el desert particular que cada un de nosaltres està vivint lluny de la vida comunitària, i fen de les nostres llars petites esglésies unides en la pregaria, per reflexionar sobre tots aquells aspectes de la nostra vida que ens impedeixen participar d’aquests misteris.

P.Martí

31/3/2020: Algunas reflexiones sobre la crisis y la llamada del Coronavirus: Una reflexión de msr. Alexis de Betesda (Iglesia Ortodoxa de América)

Msr. Alexis de Betesda

Los obispos de la Santa Iglesia Ortodoxa aman a sus rebaños y siempre se esfuerzan por llevarlos a pasturas ricas y bien regadas. Cuidan de él, en cuerpo y alma. Al hacer esto, siguen a su Señor, Cristo, quien no sólo expulsó a “los espíritus inmundos” sino que también curó “toda enfermedad y toda dolencia” entre el pueblo (Mateo 10,1). Vemos en los Evangelios que Cristo a veces trata primero el alma y después el cuerpo; otras veces, el cuerpo primero y el alma después. Ante la presencia del muy contagioso y potencialmente letal coronavirus, la preocupación de los obispos por el bienestar corporal de su gente es para que ni un solo cordero se pierda innecesariamente. No es por una falta de fe o de compasión, sino por una fe inquebrantable y una abundancia de compasión.

La compasión se expresa en dar a cada pecador el tiempo necesario para arrepentirse, porque “en el infierno no hay arrepentimiento” (San Juan Damasceno). Fe que se expresa en la certitud de que nuestro Señor siempre puede estar entre nosotros, que Él puede estar siempre a nuestro lado, como lo proclama el Salmista: “Si subiera al cielo, Tú estás allí, si bajara al Hades, estás presente» (Salmo 139,8). Y si estoy encerrado en mi casa lejos de la Iglesia, “Tú estás allí”, así como el Señor estaba allí para y con el Apóstol Pedro cuando fue encerrado en prisión, Él está aquí para y con nosotros.

Durante los tiempos de incertidumbre, ansiedad y miedo, nos volvemos de forma natural hacia Dios buscando refugio, paz y valentía. Este es nuestro derecho natural como Cristianos Ortodoxos bautizados. Ciertamente, “Dios es para nosotros refugio y fortaleza, un socorro en la angustia siempre a punto. Por eso no tememos si se altera la tierra” (Salmo 46, 2-3). Con el coronavirus, la tierra ha cambiado, pero no tenemos miedo. Los fieles están aislados en sus casas, separados físicamente de sus seres queridos, imposibilitados incluso de reunirse juntos como Iglesia para la celebración de los misterios, pero no tenemos miedo, porque Dios continúa siendo nuestro refugio, nuestra paz y nuestra fuente de valor. Muchos están comprensiblemente desanimados y abatidos por la decisión de prohibir las reuniones eucarísticas en la Iglesia en razón de la salud de nuestro prójimo, a quien amamos. Aun así, Dios es nuestro refugio, nuestra paz, y nuestra fuente de valentía. Dentro de esta prueba, esta amenaza que sentimos muy cercana, hay una llamada que no comunicada y una promesa que nos llama. Pero para escuchar esta llamada y ver la realización de la promesa, tenemos que acercarnos a nuestro Salvador como sus hijos fieles se han acercado siempre a Él, no con indignación farisaica o con desaliento autocompasivo, sino con una humilde y paciente esperanza.

Es una llamada para la oración del corazón. La promesa es la gracia purificadora e iluminadora del Espíritu Santo. Con el énfasis en una comunión más frecuente en los pasados cuarenta años, podríamos haber tenido la tentación de descuidar la necesaria comunión interior cotidiana con Cristo mediante la oración, ese hablar con Él y caminar con Él que caracterizaba la mayor parte de las vidas de los Apóstoles, antes y después de la institución de la Cena Mística. Muchos de nuestros grandes santos estaban privados de la Santa Comunión durante periodos de tiempo que para nosotros sería insoportable solo el pensarlo, pero para ellos eran periodos de crecimiento continuado de gloria en gloria, porque nunca estuvieron sin la Santa Comunión con Cristo a través de la oración. La oración no es fácil, requiere concentración, dedicación, y amor, pero a través de las puertas de la oración, podemos tocar a Cristo, Cristo nos puede tocar y podemos ser curados. Es imperativo para nosotros aprender a servir la Liturgia en el Altar del corazón y el momento está ahora al alcance.

Durante la crisis del coronavirus, tenemos la oportunidad de convertirnos en hombres y mujeres de oración profunda. Tenemos la ocasión para “entra en tu aposento y, después de cerrar la puerta, ora a tu Padre, que está allí, en lo secreto” (Mateo 6, 6), y ofrecerle nuestro arrepentimiento, nuestra gratitud y nuestro amor. Podemos llegar a entender que “la oración es una fortaleza segura, un puerto protegido, una protección para las virtudes, un destructor de pasiones.

Aporta vigor para el alma, purifica la mente, da descanso a los que sufren, consuela a los que lloran. La oración es conversación con Dios, contemplación de lo invisible, modo de vida angélico, un estímulo hacia lo divino, la seguridad de las cosas anheladas, “hacer realidad las cosas que esperamos” (Teodoro, el Gran Asceta, Centuria 1:61). Como dice San Sofronio de Essex, “la oración es una creación incesante e infinita, superior a cualquier otro arte o ciencia. Por la oración entramos en comunión con el Ser eterno sin comienzo, que es antes de todos los mundos… el alma gusta una santa ebriedad. (La oración, 15).

El anciano Emilianos, cuyo amor por la Divina Liturgia era incomparable, una vez dijo: “No tiene sentido ir a la Iglesia, es innecesario asistir a la Liturgia e inútil comulgar, sino estoy rezando constantemente” (The Church at Prayer, 10). La amenaza del virus quizás puede abrir nuestros ojos sobre la amenaza de no conocer cómo rezar a Dios en nuestro corazón. La amenaza del virus podría convertirse en una bendición que vivificaría nuestra vida espiritual. La tentación ante nosotros es ensordecer nuestros oídos a esta llamada a una activa, ardua oración para acercarse a Dios en vez de preferir formas más pasivas y fáciles para que Dios se acerque a nosotros. Ahora no es el momento de intentar idear cualquier medio para evitar esta oración en privado, sino que es el tiempo de escuchar la llamada a orar en nuestro corazón al Dios de nuestro corazón. Hay un mundo interior rico, que nos llama, un mundo donde Dios es todo en Dios. Tomemos el regalo de este tiempo para entrar en este mundo. Y si lo hacemos, cuando vengamos juntos para la Divina Liturgia con un anhelo aumentado por la distancia, esa Liturgia será más radiante y más angélica que cualquier cosa que hayamos conocido antes. A través de una profunda vida de oración interior, aprenderemos realmente cómo dejar de lado las preocupaciones terrenales, para que podamos recibir al Rey de todo.

Fuente: https://www.oca.org/news/headline-news/some-thoughts-on-the-crisis-and-the-call-of-the-corona-virus-a-reflection-by-his-grace-bishop-alexis-of-bethesda

30 de marzo: El obispo Milutin de Valjevo, Serbia, reposa en el Señor.

El obispo serbio Milutin de Valjevo murió después de un breve periodo de hospitalización debido al coronavirus en el hospital de Belgrado el 30 de marzo de 2020.

El obispo Milutin (Mihailo Knezevic, de nombre de bautizo) nació cerca de Valjevo en 1949, y fue bautizado en el famoso monasterio de Pustinja. Al acabar la escuela elemental, Mihailo ingresó en el monasterio de Kaona cuando sólo tenía 14 años, y después fue tonsurado como monje por el último obispo de Sabac-Valjevo Jovan (Velimirovic) en el monasterio de Petkovica el 26 de octubre de 1963, y tomó el nombre nomástico de Milutin, en memoria de un rey medieval serbio, uno de los grandes fundadores de monasterios en Serbia. Al día siguiente fue ordenado hierodiácono, y un poco más tarde hieromonje en Osecina, cerca de Valjevo.

Desde 1967 a 1969 estudió en la escuela monástica, en el monasterio montenegrino de Ostrog y regresó a su monasterio de Kaona, y desde allí fué a la Escuela Teológica de San Sava en Belgrado. Después de estar un año en la Facultad Teológica de Belgrado, se matriculó en la Facultad Teológica de San Sava, en Livertyville, (USA), y se graduó con las mejores notas. El hieromonje Milutin estuvo 6 meses como secretario de la diócesis de Canadá y 6 meses como sacerdote en la parroquia de Niagara Falls, y después volvió de nuevo a su monasterio de Kaona (Serbia) y contribuyó mucho a mejorarlo como centro espiritual. En la nueva radio eclesial Glas Crkve (La voz de la Iglesia), dirigida por el protodiácono Ljubomir Rankovic, el p. Milutin tenía un programa de una hora –explicación de las Sagradas Escrituras-  para la congregación.

El p. Milutin fue promovido al rango de syncellos en 1981 y ha protosyncellos en 1987. En 1994 fue abad (higúmeno) y en 1988, archimandrita.

Fue consagrado como obispo de Australia-Nueva Zelanda el 20 del 7 de 2003 en la catedral de Belgrado, iglesia de San Miguel, y estuvo 3 años como obispo diocesano en el quinto continente, desde 2003 a 2006, cuando la Santa Asamblea de obispos de la Iglesia Ortodoxa Serbia decidió nombrarlo como obispo diocesano de Valjevo (dividida de la diócesis de Sabas-Valjevo).

Durante su ministerio, el obispo Milutin organizó la radio diocesana Istocnik (Fuente), que empezó su actividad el 2 de marzo de 2009. Era comocido como un muy buen predicador.

¡Memoria eterna y reposo divino de su noble alma!

Homilia del 4º Domingo de Cuaresma. De San Juan Climaco.


San Juan Climaco

Hebreos 6, 13 – 20
Marcos 9, 17-31

La versió en català, està sota la versió en castellà.

En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.

En este cuarto domingo de Cuaresma, hemos acabado de pasar la mitad del periodo cuaresmal y la Iglesia, para animarnos y fortalecernos en este nuestro esfuerzo continuado de penitencia, de oración y de ayuno, nos invita a conmemorar este domingo la figura de San Juan Climaco, (o de la Escala), (Sf. Ioan Scararul · Св. Иоанн Лествичник).

San Juan fue un monje que vivió en el s. VII en Palestina, ermitaño y después higúmeno de la comunidad de monjes del monasterio del Sinaí, y que, se distinguió por su vida de oración y ascetismo, alcanzó mucha fama como padre espiritual y, sobre todo, dejó escrito un libro, “La Escalera Santa”, donde describe los peligros, las tentaciones de las diferentes pasiones, y las pruebas e “ilusiones” que debe superar el monje en su camino de unión con Dios.

Sus 30 capítulos son como 30 escalones, a imagen de la escalera que vió Jacob en sueños entre el cielo y la tierra (Gen 28,12), que el monje debe ir subiendo hasta llegar a la “contemplación luminosa”, a su unión con Dios. Y aunque San Juan habla mucho de ascesis, ayunos, etc., siempre es en vistas, siempre los considera como medios para conseguir ese arrepentimiento total, esa total negación de uno mismo, de nuestro egocentrismo, para poder dar lugar a que Cristo pueda vivir en nuestro interior. Como lo canta la Iglesia en los matines: « Has apagado el fuego de las pasiones, bienaventurado Padre, por el rocío de tus llantos, has encendido la llama del amor y de la fe; te has convertido en antorcha de la sobriedad, un hijo de luz, una lámpara de pureza” y “Todo el curso de su vida, era la oración contínua y un amor a Dios sin igual”.

San Juan, con su vida y su libro nos recuerda que las primeras palabras que pronunció Cristo, cuando empezó su predicación fueron: “… comenzó Jesús a predicar y decir: Convertíos, porque el Reino de los Cielos ha llegado.” Es esta conversión, este constante volver a poner a Dios como centro de nuestra vida a lo que nos invita San Juan con vida y obra.

El evangelio de este domingo (Marcos 9, 17-31) narra la curación de un joven poseído por un demonio mudo y sordo, cuyo padre lo había traido a los Apóstoles de Jesús para que lo expulsaran, y estos no habían podido expulsarlo. Resaltaríamos el pasaje en que el padre le dice a Jesús: ““… si algo puedes, ayúdanos, compadécete de nosotros.” Y Jesús le responde: “¡Qué es eso de si puedes! ¡Todo es posible para quien cree!” Al instante, gritó el padre del muchacho: «¡Creo, ayuda a mi poca fe!»”

Esta escena es un ejemplo inmejorable de nuestra fe, de hecho, de nuestra pobre fe. Fe pobre, débil e inconstante, que se derrumba ante la realidad y la dureza de nuestra vida normal y ante nuestra tendencia a lo material, a lo puramente humano, pero no tenemos que olvidar las palabras del padre a  Cristo: “¡Ayuda a mi poca fe!”: si rezamos a Cristo, si le pedimos con la misma confianza con la que un niño puede pedir a su padre, Cristo siempre vendrá en nuestro auxilio, siempre, de una manera o en un momento que a lo mejor no entendemos, (recordemos cómo sale el demonio del joven: entre gritos y agitándose con tal violencia, que quedó como muerto) pero si perseveramos en esta confianza filial, podremos vencer todas las dificultades de la vida y, sobre todo, podremos sobrepasar nuestra esclavitud para con el pecado, no nosotros, sino Cristo, porque “Lo imposible para los hombres, es posible para Dios.” (Lucas 18,27).

Y vemos también cómo el ejemplo de San Juan se refleja en las palabras de Jesús ante la pregunta de sus apóstoles de porqué no habían podido expulsar al demonio: “Esta clase con nada puede ser arrojada sino con la oración (y el ayuno).” La oración tiene que ser el centro de nuesta vida, esta oración continua con Dios, confiada y paciente, sabiendo que este proceso de curación del alma y del cuerpo dura toda la vida, hasta la muerte puede, pero “Jesús, tomándo al joven –tomándonos a nosotros-  la mano le levantó y le puso en pie”.

En estos días en que toda la humanidad está en crisis y sufre por la pandemia del coronavirus, que nos parece que todo se derrumba, tenemos que tener confianza en Cristo y, como el padre del joven, con nuestra poca fe, rezar constantemente, rogar a Dios para que nos salve a todos nosotros, a la humanidad entera de esta plaga, con la total confianza de que Quien murió en la Cruz, siendo Dios, Jesucristo, por amor a los hombres, no nos abandonará en estos momentos de prueba. Que así sea. Amén.

En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.

En este cuarto domingo de Cuaresma, hemos acabado de pasar la mitad del periodo cuaresmal y la Iglesia, para animarnos y fortalecernos en este nuestro esfuerzo continuado de penitencia, de oración y de ayuno, nos invita a conmemorar este domingo la figura de San Juan Climaco, (o de la Escala), (Sf. Ioan Scararul · Св. Иоанн Лествичник).

San Juan fue un monje que vivió en el s. VII en Palestina, ermitaño y después higúmeno de la comunidad de monjes del monasterio del Sinaí, y que, se distinguió por su vida de oración y ascetismo, alcanzó mucha fama como padre espiritual y, sobre todo, dejó escrito un libro, “La Escalera Santa”, donde describe los peligros, las tentaciones de las diferentes pasiones, y las pruebas e “ilusiones” que debe superar el monje en su camino de unión con Dios.

Sus 30 capítulos son como 30 escalones, a imagen de la escalera que vió Jacob en sueños entre el cielo y la tierra (Gen 28,12), que el monje debe ir subiendo hasta llegar a la “contemplación luminosa”, a su unión con Dios. Y aunque San Juan habla mucho de ascesis, ayunos, etc., siempre es en vistas, siempre los considera como medios para conseguir ese arrepentimiento total, esa total negación de uno mismo, de nuestro egocentrismo, para poder dar lugar a que Cristo pueda vivir en nuestro interior. Como lo canta la Iglesia en los matines: «Has apagado el fuego de las pasiones, bienaventurado Padre, por el rocío de tus llantos, has encendido la llama del amor y de la fe; te has convertido en antorcha de la sobriedad, un hijo de luz, una lámpara de pureza” y “Todo el curso de su vida, era la oración continua y un amor a Dios sin igual”.

San Juan, con su vida y su libro nos recuerda que las primeras palabras que pronunció Cristo, cuando empezó su predicación fueron: “… comenzó Jesús a predicar y decir: Convertíos, porque el Reino de los Cielos ha llegado.” Es esta conversión, este constante volver a poner a Dios como centro de nuestra vida a lo que nos invita San Juan con vida y obra.

El evangelio de este domingo (Marcos 9, 17-31) narra la curación de un joven poseído por un demonio mudo y sordo, cuyo padre lo había traído a los Apóstoles de Jesús para que lo expulsaran, y estos no habían podido expulsarlo. Resaltaríamos el pasaje en que el padre le dice a Jesús: ““… si algo puedes, ayúdanos, compadécete de nosotros.” Y Jesús le responde: “¡Qué es eso de si puedes! ¡Todo es posible para quien cree!” Al instante, gritó el padre del muchacho: «¡Creo, ayuda a mi poca fe!»”

Esta escena es un ejemplo inmejorable de nuestra fe, de hecho, de nuestra pobre fe. Fe pobre, débil e inconstante, que se derrumba ante la realidad y la dureza de nuestra vida normal y ante nuestra tendencia a lo material, a lo puramente humano, pero no tenemos que olvidar las palabras del padre a  Cristo: “¡Ayuda a mi poca fe!”: si rezamos a Cristo, si le pedimos con la misma confianza con la que un niño puede pedir a su padre, Cristo siempre vendrá en nuestro auxilio, siempre, de una manera o en un momento que a lo mejor no entendemos, (recordemos cómo sale el demonio del joven: entre gritos y agitándose con tal violencia, que quedó como muerto) pero si perseveramos en esta confianza filial, podremos vencer todas las dificultades de la vida y, sobre todo, podremos sobrepasar nuestra esclavitud para con el pecado, no nosotros, sino Cristo, porque “Lo imposible para los hombres, es posible para Dios.” (Lucas 18,27).

Y vemos también cómo el ejemplo de San Juan se refleja en las palabras de Jesús ante la pregunta de sus apóstoles de por qué no habían podido expulsar al demonio: “Esta clase con nada puede ser arrojada sino con la oración (y el ayuno).” La oración tiene que ser el centro de nuestra vida, esta oración continua con Dios, confiada y paciente, sabiendo que este proceso de curación del alma y del cuerpo dura toda la vida, hasta la muerte puede, pero “…Jesús, tomando al joven –tomándonos a nosotros-  la mano le levantó y le puso en pie”.

En estos días en que toda la humanidad está en crisis y sufre por la pandemia del coronavirus, que nos parece que todo se derrumba, tenemos que tener confianza en Cristo y, como el padre del joven, con nuestra poca fe, rezar constantemente, rogar a Dios para que nos salve a todos nosotros, a la humanidad entera de esta plaga, con la total confianza de que Quien murió en la Cruz, siendo Dios, Jesucristo, por amor a los hombres, no nos abandonará en estos momentos de prueba. Que así sea. Amén.

En estos días en que toda la humanidad está en crisis y sufre por la pandemia del coronavirus, que nos parece que todo se derrumba, tenemos que tener confianza en Cristo y, como el padre del joven, con nuestra poca fe, rezar constantemente, rogar a Dios para que nos salve a todos nosotros, a la humanidad entera de esta plaga, con la total confianza de que Quien murió en la Cruz, siendo Dios, Jesucristo, por amor a los hombres, no nos abandonará en estos momentos de prueba. Que así sea. Amén.

P. Jose Santos

Homilia del 4rt Diumenge de Quaresma. De Sant Joan Clímac.

Hebreus 6, 13 – 20
Marc 9, 17-31

En el Nom del Pare i del Fill i de l’Esperit Sant.

En aquest quart diumenge de Quaresma, hem acabat de passar la meitat del període quaresmal i l’Església, per a animar-nos i enfortir-nos en aquest el nostre esforç continuat de penitència, d’oració i de dejuni, ens convida a commemorar aquest diumenge la figura de Sant Joan Climac, (o de l’Escala), (Sf. Ioan Scararul · Св. Иоанн Лествичник).

Sant Joan va ser un monjo que va viure en el s. VII en Palestina, ermità i després hegumen de la comunitat de monjos del monestir del Sinaí, i que es va distingir per la seva vida d’oració i ascetisme, va tindre molta fama com a pare espiritual i, sobretot, va deixar escrit un llibre, “L’Escala Santa”, on descriu els perills, les temptacions de les diferents passions, i les proves i “il·lusions” que ha de superar el monjo en el seu camí d’unió amb Déu.

Els seus 30 capítols són com 30 graons, a imatge de l’escala que va veure Jacob en somni entre el cel i la terra (Gen 28,12), que el monjo ha d’anar pujant fins a arribar a la “contemplació lluminosa”, a la seva unió amb Déu. I encara que Sant Joan parla molt de ascesis, dejunis, etc., sempre és en vistes, sempre els considera com a mitjans per a aconseguir aquest penediment total, aquesta total negació d’un mateix, del nostre egocentrisme, per a poder donar lloc al fet que Crist pugui viure en el nostre interior. Com ho canta l’Església en els matines: « Has apagat el foc de les passions, benaurat Pare, per la rosada dels teus plors, has encès la flama de l’amor i de la fe; t’has convertit en torxa de la sobrietat, un fill de llum, una llum de puresa” i “Tot el curs de la seva vida, era l’oració contínua i un amor a Déu sense igual”.

Sant Joan, amb la seva vida i el seu llibre ens recorda que les primeres paraules que va pronunciar Crist, quan va començar la seva predicació van ser: “… va començar Jesús a predicar i dir: Convertiu-vos, perquè el Regne dels Cels ha arribat.” És aquesta conversió, aquest constant tornar a posar a Déu com a centre de la nostra vida al que ens convida Sant Joan amb vida i obra.

L’evangeli d’aquest diumenge (Marcos 9, 17-31) narra la curació d’un jove posseït per un dimoni mut i sord, el pare del qual l’havia portat als Apòstols de Jesús perquè ho expulsessin, i aquests no havien pogut expulsar-ho. Ressaltaríem el passatge en què el pare li diu a Jesús: “… Però, si hi pots res, ajuda’ns, per compassió amb nosaltres! Però Jesús li contestà: Això de si hi pots res… ! Tot és possible al qui creu! A l’instant exclamà el pare del minyó: Crec; ajuda la meva incredulitat! !»”

Aquesta escena és un exemple immillorable de la nostra fe, de fet, de la nostra pobra fe. Fe pobra, feble i inconstant, que s’esfondra davant la realitat i la duresa de la nostra vida normal i davant la nostra tendència al material, al purament humà, però no hem d’oblidar les paraules del pare a Crist:  “ ajuda la meva incredulitat !”: si resem a Crist, si li demanem amb la mateixa confiança amb la qual un nen pot demanar al seu pare, Crist sempre vindrà en el nostre auxili, sempre, d’una manera o en un moment que potser no entenem, (recordem com sali el dimoni del jove: entre crits i agitant-se amb tal violència, que va quedar com a mort) però si perseverem en aquesta confiança filial, podrem vèncer totes les dificultats de la vida i, sobretot, podrem sobrepassar la nostra esclavitud envers el pecat, no nosaltres, sinó Crist, perquè “ El que és impossible per als homes és possible per a Déu .” (Lucas 18,27).

I veiem també com l’exemple de Sant Joan es reflecteix en les paraules de Jesús davant la pregunta dels seus apòstols de perquè no havien pogut expulsar al dimoni: “Aquesta mena, els respongué, no es pot treure de cap més manera que amb oració (i dejuni).” L’oració ha de ser el centre de la nostra vida, aquesta oració continua amb Déu, confiada i pacient, sabent que aquest procés de curació de l’ànima i del cos pot durar tota la vida, fins a la mort. Però “… Jesús, tot prenent‑li la mà al jove -prenent-nos a nosaltres-, va alçar‑lo; i ell es posà dret.”

En aquests dies en què tota la humanitat està en crisi, patint per la pandèmia del coronavirus, i que sembla que tot s’esfondra, hem de tenir confiança en Crist i com el pare del jove de l’evangeli, amb la nostra poca fe, hauríem de pregar constantment, i demanar a Déu perquè ens salvi a tots nosaltres, a la humanitat sencera d’aquesta plaga, amb la total confiança que Qui va morir en la Creu, essent Déu, Jesucrist, per amor als homes, no ens abandonarà en aquests moments de prova. Que així sigui. Amén.

P. Jose Santos

25 de marzo. Homilia de la fiesta de la Anunciación.- (Parroquia de Barcelona)

En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.

El anuncio del Arcángel Gabriel a María comienza con la palabra ‘Χαιρε!’, ‘Alégrate’. Vale la pena pensar hoy la alegría y la tristeza en la vida de la Iglesia.
A menudo la sociedad ha hecho una caricatura, un estereotipo que pretende hacer de la Cuaresma un tiempo de aflicción, de tristeza. Los cristianos sabemos que los Padres – la Tradición ortodoxa es unánime – nos han hablado siempre de  la Cuaresma como aflicción gozosa, y del camino del ayuno como un camino gozoso hacia la Pascua. ¿Cómo podría ser triste deshacerse del peso del pecado, decidir limpiar todo lo que nos impide ver a Dios? El arrepentimiento, las lágrimas del arrepentimiento está llenas de gozo, de luz, porque vienen del Espíritu Santo. Y seguro que muchos hemos empezado la Gran Cuaresma con alegría, con la actitud decidida de prepararnos para recibir el gozo de la Resurrección. Sin embargo, a medida que avanzan las semanas de Cuaresma, el ayuno fácilmente nos trae una compañía poco deseable, cierta tristeza, ya que al negar a nuestro cuerpo y a nuestra alma aquello a lo que están acostumbrados, reaccionan con rebeldía, con tristeza o desánimo, incluso con mal humor y rabia… Y ello no ha de suponer una derrota de nuestro gozo primero, sino que la práctica del ayuno pone en primera línea las pasiones de cada uno, los enemigos reales a los que hay que combatir. Además, ahora, en estos días de pruebas intensas que estamos viviendo, se añade una tentación mayor al desánimo, rodeados de malas noticias, amenazas, privaciones no deseadas… El desánimo y la tristeza, junto al miedo, pueden ser esta Cuaresma los principales enemigos contra los que luchar. La celebración de la fiesta de la Anunciación ofrece un contraste bien marcado con ese tono general que a menudo, y este año tal vez con más intensidad, intenta teñir con su oscuridad la Cuaresma.

Es cierto que los primeros días de la Gran Cuaresma, el Gran Canon de San Andrés nos pone ante nosotros una realidad personal que a primera vista difícilmente calificaríamos de alegre:

¿Por dónde podría comenzar a llorar las acciones de mi desafortunada vida?… Ven, alma mía desafortunada, con tu carne confiésate al Creador de todas las cosas y, de ahora en adelante, renuncia a tu comportamiento de animal irracional y ofrece a Dios lágrimas de arrepentimiento… He pecado más que cualquier otro hombre; sólo contra Ti he pecado: a pesar de todo, mi Salvador, no me cierres la puerta el último día, sino ábremela ahora que me arrepiento ante Ti… Ten piedad de mí, Señor, ten piedad de mí! Repetimos constantemente en la plegaria. Esta es la tristeza llena de esperanza; tristeza muy distinta de la provocada por el esfuerzo del ayuno o por las aflicciones derivadas de la epidemia que vivimos. Es necesario estar  atentos a distinguir perfectamente estas dos tristezas: la primera es luminosa; la segunda, tenebrosa.

La tristeza oscura, tenebrosa se caracteriza fundamentalmente por no presentarnos ninguna salida, por conducirnos hacia la desesperanza, la depresión, la acedia o la ira, la cólera y la maledicencia contra los otros. No es fácil en el momento que vivimos protegerse contra estos sentimientos.

La concepción del Logos de Dios en el seno de María, la Virgen, por obra Espíritu Santo, según la voluntad del Padre, es el único acontecimiento nuevo bajo el sol. Nuevo e irrepetible. Absoluto. La naturaleza humana es renovada, y, con ella, toda la creación. En este acontecimiento están contenidos todos los dogmas de la Iglesia. Sin él la fe no es posible. Sin la concepción virginal de Cristo en el seno de María, no es posible entrar al nuevo Cielo y la nueva Tierra, y Adán derramaría eternamente lágrimas añorando el Paraíso. Que el Invisible sea visto a los ojos de los hombres, que el Incontenible sea encerrado en el seno materno, que el seno de una Virgen sea la morada del creador, que los hombres puedan ver a Dios, significa definitivamente el final de todos los errores y de todos los extravíos. Por eso María es llamada arquetipo de la resurrección, inicio de la restauración espiritual, corona del dogma.

Y María también es llamada cima inaccesible a los pensamientos humanos, abismo insondable a los ojos angélicos. Ello significa que querer encerrar el misterio de la Anunciación-Encarnación en explicaciones y razonamientos lógicos nos alejaría de la verdadera fe y de la recta praxis cristiana y ortodoxa. La fiesta de la Anunciación no es un momento de refresco en el camino –¡podemos comer pescado! – para recuperar fuerzas en el esfuerzo del ayuno carnal y espiritual. El alivio que nos puede procurar la contemplación de la fiesta de hoy puede ser el fruto de la visión del futuro, el cumplimiento del designio de Dios para toda la creación, de la verdad del Reino del cielo accesible ahora y aquí, en todos y cada uno de nosotros, en cada uno individualmente y en el conjunto de la humanidad en Iglesia, el milagro de la resurrección, el don de la gracia, la participación eucarística en la vida divina.

El dolor y las lágrimas de la Cuaresma deberían estar provocadas únicamente por la visión de la distancia que nos separa de todas estas cosas divinas, a cada uno y a la humanidad en general. Y entonces, en este dolor, nuestra voz sería el gemido que implora a Dios que nos salve, que nos rescate, a nosotros y a todo el mundo, de la destrucción. El dolor, la pena, la tristeza se convertiría en un ruego esperanzado, sabedor de la Verdad de nuestro Dios y de su Providencia.

La Divina Providencia preparó el camino desde la salida de Adán y Eva del Paraíso hasta la Virgen, y fue la primera venida del verbo de Dios, en la carne. Y la Providencia de Dios sigue trabajando y prepara el camino para la segunda venida de cristo, en Gloria. ¡No sabemos ni el día ni la hora! Pero no podemos dudar, cristianos ortodoxos, de que todo lo que ha sucedido, sucede y sucederá en el mundo, por más que las consecuencias de las transgresiones humanas intenten combatir para desviar el designio divino, Dios los pone al servicio de Su manifestación gloriosa al final de los siglos. ¡Y Él quiere que todos se salven! A nosotros nos toca hacer el Amén, el “Hágase tu voluntad”, como lo hizo María ante el Príncipe de los ejércitos celestiales.

Los males que padece el mundo actual, y no solo la epidemia, la pobreza de tantos millones de personas, los contingentes de desplazados, el hambre, la pobreza extrema, son, en última instancia, hijos de habernos apartado de Dios. Solucionar con herramientas humanas estas plagas, le toca al César, y debemos colaborar, en la medida que podamos, en su trabajo, darle el que le corresponde.

Hemos de atravesar días de dificultades, no sabemos cuánto se alargarán. Más que nunca necesitaremos la fe, la esperanza y el amor, más que nunca necesitaremos vivir en nuestro interior el mundo transfigurado, que es la Iglesia. Forzados por las circunstancias a no reunirnos en las parroquias, no podemos dejar nunca de sentirnos unidos en el espíritu Santo, de obrar como responsables los unos de los otros, de hacer verdadera, mediante nuestro actuar, nuestra fe: al César le toca gobernar el mundo, proteger a los ciudadanos, velar por la salud y la paz, pero la Victoria sobre toda enfermedad, sobre toda aflicción y sobre cualquiera de las consecuencias del pecado, tanto personal como de la humanidad ante Dios, le corresponde sólo a Dios. Y la Iglesia es, ni más ni menos, que la presencia de Dios en el mundo. El testimonio de los miembros del Cuerpo de Cristo puede ser el instrumento de su Providencia. Los sacramentos estos días serán mucho menos frecuentes, o incluso algunos deberemos “ayunar”, como hicieron los Padres del desierto en tiempos antiguos. No serán, sin embargo, ni substituidos ni reemplazados. La plegaria y toda buena obra nos acerca a Dios, nos conduce a su presencia, y por ellas, si Él quiere, puede habitar en nosotros; con todo, nuestro corazón debe anhelar, como el ciervo, las aguas de reposo, los Misterios que Él nos da. La Eucaristía no deja ni ha dejado nunca de celebrarse, a nosotros nos toca saber cómo incorporarnos en cada momento de nuestras vidas a esta celebración cósmica y celestial.

Todos los que están abatidos por las consecuencias del pecado, los que no podemos alzar los ojos al cielo porque nuestra mirada está fija en la tierra de una  realidad que no ofrece salida, despertemos en este día, escuchemos el anuncio del Ángel y “apartemos toda preocupación de este mundo”, y alegrémonos (χαιρετε!), “porque el Señor se acerca, pongamos nuestras preocupaciones en la plegaria y acción de gracias ante Él” (cf Fil 4, 4-6).

P. Josep

25 de març. Homilia de la festa de l’Anunciació.- (Parròquia de Barcelona)

En el nom del Pare i del Fill i del Esperit Sant.

L’anunci de l’Arcàngel Gabriel a Maria comença amb la paraula ‘Χαιρε!’, ‘Alegra’t’. Val la pena pensar avui l’alegria i la tristor en la vida de l’Església.

Molt sovint la societat ha fet una caricatura, un estereotip que vol fer de la Quaresma un temps d’aflicció, de tristesa. Els cristians sabem que els Pares – la Tradició Ortodoxa és unànime – ens han parlat sempre de la Quaresma com aflicció joiosa, i el camí del dejuni com a camí joiós cap a la Pasqua.

Com podria ser trist desfer-se del pes del pecat, decidir-se a netejar tot el que ens impedeix veure Déu? El penediment, les llàgrimes del penediment són plenes de joia, de llum, perquè venen de l’Esperit Sant. I ben segur vam començar amb joia la Gran Quaresma, amb l’actitud decidida de preparar-nos per rebre la joia de la Resurrecció. Tot i això, avançant el temps de la Quaresma, el dejuni, fàcilment ens porta una companyia poc desitjable, certa tristor, ja que en negar al nostre cos i a la nostra ànima el que sempre estan acostumats a rebre, aquests reaccionen bé amb rebel·lia, amb tristesa o amb desànim o fins i tot amb mal humor i ràbia… I això no és una derrota de la nostra joia primera, sinó que la pràctica dels dejunis posa en primera línia les passions de cada un, els enemics reals que cal combatre. A més, ara, en aquests dies de proves intenses que estem vivint, s’hi afegeix una major temptació al descoratjament, envoltats de males notícies, amenaces, privacions no desitjades… El descoratjament i la tristesa, junt amb la por, poden ser aquesta Quaresma els principals enemics amb què lluitar. La celebració de la festa de l’Anunciació ofereix un contrast ben marcat amb aquest to general que sovint, i aquest any potser més intensament, intenta tenyir de la seva foscor la santa Quaresma.

L’anunci de l’Arcàngel Gabriel a Maria comença amb la paraula ‘Χαιρε!’, ‘Alegra’t’. Val la pena pensar avui l’alegria i la tristor en la vida de l’Església.

És cert que des dels primers dies de la Quaresma, el Gran Cànon de Sant Andreu ens posa al davant una realitat personal que a primera vista difícilment podria dir-se que sigui joiosa:

Per on podria començar a plorar les accions de la meva dissortada vida?…Vine, ànima dissortada, amb la teva carn, confessa’t al Creador de totes les coses i, d’ara endavant renuncia al teu comportament d’animal sense raó, i ofereix a Déu llàgrimes de penediment… He pecat més que tots els homes; només contra Tu he pecat; malgrat tot, Salvador meu, tingues pietat de la teva criatura… Senyor, Senyor, no em tanquis la porta el darrer dia, sinó obre-me-la ara que em penedeixo davant de Tu… Tingues pietat de mi, Senyor, tingues pietat de mi!, repetim constantment a la pregària. Aquesta és la tristor plena d’esperança; tristor ben diferent que la provocada per l’esforç del dejuni o per les afliccions derivades de l’epidèmia que vivim. Cal estar atent a distingir perfectament aquestes dues tristeses: la primera és lluminosa; la segona, tenebrosa.

La tristesa fosca, tenebrosa es caracteritza fonamentalment per no presentar cap sortida, per conduir-nos cap la desesperació, la depressió, l’accídia o la ira, la còlera, la maledicència contra els altres. No és fàcil davant el moment que vivim resguardar-se d’aquets sentiments.

La concepció del Logos de Déu al si de Maria, la Verge, per obra de l’Esperit Sant, segons la voluntat del Pare, és l’únic fet nou sota la capa del sol. Nou i irrepetible. Absolut. La naturalesa humana és renovada, i, amb ella, tota la creació. En aquest esdeveniment es contenen tots els dogmes de l’Església. Sense aquest esdeveniment la fe no és possible. Sense la concepció virginal del Crist al si de Maria, no és possible entrar als nous Cels i la nova Terra, i Adam vessaria llàgrimes eternament enyorant el Paradís. Que l’Invisible sigui vist pels ulls dels homes, que l’Incontenible sigui tancat al si matern, que el si d’una Verge sigui el sojorn del Creador, que els homes puguin veure Déu, significa definitivament el final de tots els errors i de tots els esgarriaments. Per això Maria és anomenada arquetip de la Resurrecció, inici de la restauració espiritual, corona del dogma.

I Maria també és anomenada cim inaccessible als pensaments humans, abisme insondable als ulls angèlics.  Això vol dir que voler tancar el misteri de l’Anunciació–Encarnació en explicacions i raonaments lògics ens allunyaria de a vertadera fe i de la recta praxis cristiana i ortodoxa. La festa de l’Anunciació no és un recer en el camí – podem menjar peix! – per recuperar forces en l’esforç del dejuni carnal i espiritual. L’alleujament que ens pot procurar la contemplació de la festa d’avui pot ser fruit de la visió de l’esdevenidor, de l’acompliment del designi de Déu per a tota la seva creació, de la veritat del Regne del cel accessible ara i aquí, en tots i cada un de nosaltres, en cada un individualment i en el conjunt de la humanitat en Església, el miracle de la Resurrecció, el do de la gràcia, la participació eucarística en la vida divina. El dolor i les llàgrimes de la Quaresma haurien de ser provocades només per la visió de la distància que ens separa d’aquestes coses divines, a cada un i a la humanitat en general. I aleshores, en aquest dolor, la nostra veu seria el gemec que implora a Déu que ens salvi, que ens rescati a nosaltres i a tot el món de la destrucció. El dolor, la pena, la tristesa es convertiria en un prec esperançat, sabedor de la Veritat del nostre Déu i la seva Providència.

La Divina Providència va preparar el camí des de la sortida d’Adam i Eva del Paradís fins a la Verge, i fou la primera vinguda del Verb de Déu, en la carn. I la Providència de Déu segueix treballant i prepara el camí per la Segona Vinguda del Crist, en Glòria. No sabem ni el dia ni la hora! Però no podem dubtar, cristians ortodoxos, que tot el que ha succeït, succeeix i succeirà al món, per més que les conseqüències de les transgressions humanes combatin per desviar el designi diví, Déu ho posa al servei de la Seva manifestació gloriosa a la fi dels temps. I Ell vol que tots se salvin! A nosaltres de fer l’Amén!, el ‘faci’s la teva voluntat’ com va fer Maria davant del Príncep dels exèrcits celestes.

Els mals que pateix el món actualment, i no sols l’epidèmia actual, sinó la pobresa de tants milions de persones, els contingents de desplaçats, la fam, la pobresa extrema, són, en darrera instància, fills d’haver-nos apartat de Déu. Solucionar amb eines humanes aquestes plagues és el que li toca al Cèsar, i hem de col·laborar, en la mesura que podem, en el seu treball, donar-li el que li correspon.

Hem de travessar dies de dificultats, no sabem quan s’allargaran. Més que mai necessitarem la fe, l’esperança i l’amor, més que mai necessitarem viure al nostre interior el món transfigurat, que és l’Església. Forçats per les circumstàncies a no aplegar-nos a les parròquies, no podem deixar mai de sentir-nos units en l’Esperit Sant, d’obrar com a responsables els uns dels altres, de fer veritat, mitjançant el nostre actuar, la nostra fe: al César li pertoca governar el món, protegir els ciutadans, vetllar per la salut i la pau, però la Victòria sobre tota malaltia, sobre tota aflicció i sobre qualsevol conseqüència del pecat tant personal com de la humanitat davant de Déu, només li correspon a Déu. I l’Església és ni menys ni més que la presència de Déu al bell mig del món. El testimoni dels membres del Cos de Crist potser l’instrument de la seva Providència. Els sagraments aquests dies potser seran molt menys freqüents o fins i tot alguns haurem de “dejunar” d’ells, com feien els Pares del desert en temps antics. No seran, però, substituïts, reemplaçats. La pregària i tota bona obra ens apropa a Déu, ens condueix a la seva presència, i per elles, si Ell ho vol, pot habitar en nosaltres; tanmateix el nostre cor ha d’anhelar com el cérvol les aigües de repòs, els Misteris que Ell ens dona. L’Eucaristia no deixa ni ha deixat mai de celebrar-se als cels, la qüestió que a nosaltres ens pertoca és com ens incorporem en cada moment de les nostres vides a aquesta celebració còsmica i celestial.

Tots els afeixugats per les conseqüències del pecat, els que no podem alçar els ulls al cel perquè la nostra mirada està fixa al terra d’una realitat que no ofereix sortida, despertem aquest dia, escoltem l’anunci de l’Àngel, i “apartem ara tota preocupació d’aquest món”, ι “alegrem-nos (χαιρετε!) perquè el Senyor és a prop,  posem les nostres cuites en pregària i acció de gràcies davant d’Ell” (cf Fil 4, 4-6).

P. Josep

Homilía del 3er domingo de Cuaresma. -D. de la Santa Cruz-

En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.

En la tradición de la Iglesia ortodoxa, el tercer domingo de cuaresma está dedicado a la contemplación del misterio de la Cruz. El Evangelio empieza diciendo. “El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame”. (Mc. 8, 34) Con estas palabras se nos pone de manifiesto un camino a seguir.

El hombre fue creado al principio a la imagen de Dios, en el primer capítulo del Génesis, podemos leer, “Hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra” (Gen. 1, 26). Pero la fuerza de esta imagen el hombre la perdió en el momento en el que, utilizando la libertad que esta imagen le otorgaba, decide un camino contrario al que su creador le ofrece, y situándose él en el lugar de Dios, se produce la caída de nuestros primeros padres, precipitándose en un mundo que está dominado por la corrupción y la muerte. Porque no era posible que el hombre, con esta actitud,  continuara estando en el lugar que Dios lo había situado. En el tercer capítulo del Génesis, donde se habla de la caída, podemos leer “hasta que vuelvas al suelo, pues de él fuiste tomado. Porque eres polvo y al polvo volverás” (Gen. 3 19).

La consecuencia de esta realidad  es la que nos hace vivir en un mundo que está lejos de Dios, dominado por la caída de Adam, y cuya distancia entre esta nueva realidad i la realidad divina es infranqueable para el viejo Adam, tal y como podemos leer al final del tercer capítulo del Génesis, “Y habiendo expulsado al hombre, puso delante del jardín de Edén querubines, y llama de espada vibrante, para guardar el camino del árbol de la vida” (Gen. 3, 24)

Pero aquella imagen divina que Dios transmitió al hombre en el momento que lo creo, no se  perdió de una forma absoluta, sino que en la propia esencia del hombre, permanece el deseo de transcendencia y de búsqueda de la verdad de su propia existencia, y con esta inquietud el pueblo de Israel inicia un camino de purificación para crear el espacio donde la propia divinidad se pueda manifestar para sacarnos de este mundo que está dominado por la muerte. Y la Virgen Maria, Madre de Dios, como cima más elevada de este proceso de purificación, es capaz de ofrecer a nuestro creador una matriz donde albergar al propio Hijo de Dios, segunda persona de la Santísima Trinidad y dar a luz a Jesús-Cristo, Hombre y Dios. Será Él quien hará posible que a través de su nacimiento, muerte y resurrección, podamos vencer a la muerte en la que estamos retenidos por la caída de nuestros primeros padres.

Volviendo a las palabras del Evangelio, el camino que se nos propone, es precisamente el camino por donde tenemos que transitar para iniciarnos en el camino de la Vida. Negarnos a nosotros mismos significa renunciar al viejo Adam, a aquel que nos ha encadenado a este mundo corrupto que está dominado por la muerte, porque todo en este mundo acaba muriendo. Y la lucha contra este viejo Adam, es la lucha contra nuestro propio orgullo  y contra todas aquellas pasiones que nos ligan a este mundo y que impiden que abramos la puerta a una nueva realidad  trascendente con la que nos podemos relacionar. Y esta relación con la trascendencia no es abstracta ni indeterminada, sino que es la relación con el Emmanuel “Dios con nosotros” segunda persona de la Santísima Trinidad que se ha hecho hombre para que nos podamos deificar y transitar este camino que es infranqueable para el hombre solo.

Toma tu cruz y sígueme, nos dice el Evangelio. La cruz es precisamente el camino por el que transita el Hijo del Hombre a través de la pasión y muerte, para descender a lo más profundo del hombre caído, y redimirlo, saliendo victorioso de la muerte como Hijo de Dios, Resucitando de entre los muertos.

Él nos abre el camino hacia la redención, pero nosotros también tenemos que ser capaces de pasar por un camino de muerte y de resurrección, para participar de este camino de salvación. El Evangelio de San Juan nos dice: “En verdad, en verdad os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, quedará solo; pero si muere, llevará mucho fruto” (Jn. 12, 24). La ascesis personal que tenemos que desarrollar, precisamente de una forma especial en tiempo de cuaresma, trata de luchar contra todas aquellas influencias de este mundo que nos alejan de una relación íntima con Dios, se trata de morir al viejo Adam para acercarnos al Nuevo Adam, y de esta manera, aunque sea de una forma intuitiva, percibir cuáles son aquellas actitudes que nos aproximan a Dios y cuáles las que nos alejan, para tener elementos de juicio que nos permitan luchar contra todos aquellos elementos que están presentes en nuestra vida y que no son precisamente buenos para nuestra salud espiritual, por esto el Evangelio también nos dice:  “¿Y que aprovecha al hombre de ganar todo el mundo si pierde su alma?”.

Hoy nos encontramos precisamente frente a una situación que, a pesar de las dificultades, nos puede ayudar a este proceso de interiorización durante esta cuaresma. La crisis sanitaria a causa de este virus que ataca nuestras vidas, nos ha situado en un aislamiento generalizado que nos impide realizar nuestras actividades cotidianas y que nos tiene recluidos  en nuestras casas. A partir de aquí hemos de vivir una cuaresma sin más elementos que la oración personal frente a los iconos, leyendo o trabajando sobre textos que nos ayuden a profundizar sobre la vida espiritual o interiorizando la oración del corazón durante los quehaceres domésticos, y al no poder salir de nuestras casas, tenemos mucho más tiempo para profundizar sobre lo que realmente es importante en la vida, desde una perspectiva espiritual  que cuando estamos ocupados con todo aquello que el mundo nos ofrece. Plateémonos pues esta cuaresma como realmente un retiro personal y a partir de este desierto, busquemos el fundamento de la Vida que las escrituras nos transmiten.

Y en estos momentos de dificultad, tengamos presentes en nuestras oraciones a las víctimas de esta pandemia, a los que están enfermos y a los sanitarios, obligados a realizar un esfuerzo extremo, poniendo en riesgo en algunos momentos su salud, y también la fuerza necesaria para todos aquellos que sufrimos sus consecuencias.

P. Martí

Nota: Como no sabemos el tiempo que esta situación puede durar, cada domingo colgaremos la homilía del Evangelio correspondiente en la página web de la Iglesia (www.iglesiortodoxa.es) y en este canal de comunicación, y al mismo tiempo os ofrecemos  esta vía de comunicación, así como la página web a través del apartado de contactos, para  cualquier consulta o circunstancia que requiera atención de la Iglesia. Que Dios nos de a todos una santa cuaresma en estas circunstancias de aislamiento.

Homilia del 3er diumenge de Quaresma, -D. de la Santa Creu- (Parròquia de Barcelona)

En el nom del Pare i del Fill i del Esperit Sant.

En la tradició de l’Església ortodoxa, el tercer diumenge de quaresma està dedicat a la contemplació del misteri de la Creu. L’Evangeli comença dient. «Si algú vol venir darrera meu, que es refusi ell mateix, que es carregui la seva creu, i que em segueixi». (Mc. 8, 34) Amb aquestes paraules se’ns posa de manifest un camí a seguir.

L’home va ser creat al principi a la imatge de Déu. En el primer capítol del Gènesi, podem llegir, «Fem l’home a  imatge nostra, segons semblança nostre» (Gen. 1, 26). Però la força d’aquesta imatge l’home la va perdre, en el moment en què, utilitzant la llibertat que aquesta imatge li atorgava, decideix un camí contrari al què el seu creador li va oferir, i situant-se ell, en el lloc de Déu, es produeix la caiguda dels nostres primers pares, en precipitant-se en un món que està dominat per la corrupció i la mort. Perquè no era possible que l’home, amb aquesta actitud, continués estant en el lloc que Déu l’havia situat. En el tercer capítol de el Gènesi, on es parla de la caiguda, podem llegir «fins que tornaràs a la terra, ja que en fores tret. Perquè tu ets pols i a la pols tornaràs» (Gen. 3, 19).

La conseqüència d’aquesta realitat és la que ens fa viure en un món que està lluny de Déu, dominat per la caiguda d’Adam, i la distància entre aquesta nova realitat i la realitat divina és infranquejable per al vell Adam, tal com podem llegir a la fi del tercer capítol del Gènesi, «Bandejà l’home i  posà a sol ixent del jardí d’Edèn els querubins, i la força de l’espasa resplendent, que brandaven per  guardar el camí de l’arbre de la vida» (Gen. 3, 24)

Però aquella imatge divina que Déu va transmetre a l’home en el moment que el va crea, no es va perdre d’una manera absoluta, sinó que en la pròpia essència de l’home, roman el desig de transcendència i de recerca de la veritat de la seva pròpia existència, i amb aquesta inquietud el poble d’Israel inicia un camí de purificació per crear l’espai on la pròpia divinitat es pugui manifestar per treure’ns d’aquest món que està dominat per la mort. I la Verge Maria, Mare de Déu, com cim més elevat d’aquest procés de purificació, és capaç d’oferir al nostre creador una matriu on albergar el propi Fill de Déu, segona persona de la Santíssima Trinitat i donar a llum a Jesús-Crist, Home i Déu. Serà Ell qui farà possible que a través del seu naixement, mort i resurrecció, puguem vèncer a la mort en la qual estem retinguts per la caiguda dels nostres primers pares.

Tornant a les paraules de l’Evangeli, el camí que se’ns proposa, és precisament el camí per on hem de transitar per iniciar-nos en el camí de la Vida. Negar-nos a nosaltres mateixos vol dir renunciar al vell Adam, a aquell que ens ha encadenat a aquest món corrupte que està dominat per la mort, perquè tot en aquest món acaba morint. I la lluita contra aquest vell Adam, és la lluita contra el nostre propi orgull i contra totes aquelles passions que ens lliguen a aquest món i que impedeixen que obrim la porta a una nova realitat transcendent amb la qual ens podem relacionar. I aquesta relació amb la transcendència no és abstracta ni indeterminada, sinó que és la relació amb l’Emmanuel «Déu amb nosaltres» segona persona de la Santíssima Trinitat que s’ha fet home perquè ens puguem deïficar i transitar aquest camí que és infranquejable per al home sol.

Pren la teva creu i segueix-me, ens diu l’Evangeli. La creu és precisament el camí pel qual transita el Fill de l’Home a través de la passió i mort, per baixar al més profund de l’home caigut, i redimir-lo, sortint victoriós de la mort com a Fill de Déu, Ressuscitant d’entre els morts.

Ell ens obre el camí cap a la redempció, però nosaltres també hem de ser capaços de passar per un camí de mort i de resurrecció, per a participar d’aquest camí de salvació. L’Evangeli de Sant Joan ens diu: «En veritat, en veritat us dic:  si el gra de blat que se sembra al camp no mor, resta tot sol; en canvi si mor, lleva molt de fruit». (Jn. 12, 24). La ascesi personal que hem de desenvolupar, precisament d’una manera especial en temps de quaresma, tracta de lluitar contra totes aquelles influències d’aquest món que ens allunyen d’una relació íntima amb Déu, es tracta de morir al vell Adam per apropar-nos al Nou Adam , i d’aquesta manera encara que sigui d’una manera intuïtiva, percebre quines són aquelles actituds que ens aproximen a Déu i quines les que ens allunyen, per tenir elements de judici que ens permetin lluitar contra tots aquells elements que són presents en la nostra vida i que no són precisament bons per a la nostra salut espiritual, per això l’Evangeli també ens diu: «¿I que aprofita a l’home de guanyar tot el món si perd la seva ànima?».

Avui ens trobem precisament davant d’una situació que, tot i les dificultats, ens pot ajudar a aquest procés d’interiorització en aquesta quaresma. La crisi sanitària causada per aquest virus que ataca les nostres vides, ens ha situat en un aïllament generalitzat que ens impedeix realitzar les nostres activitats quotidianes i que ens té reclosos a casa nostra. A partir d’aquí hem de viure una quaresma sense més elements que la pregària personal davant las icones, llegint o treballant sobre textos que ens ajudin a aprofundir sobre la vida espiritual o interioritzant la pregària del cor durant les tasques domèstiques, i al no poder sortir de casa, tenim molt més temps per aprofundir sobre el que realment és important a la vida des d’una perspectiva espiritual, que quan estem ocupats amb tot allò que el món ens ofereix. Plategem-nos doncs aquesta quaresma com realment un retir personal i a partir d’aquest desert, busquem el fonament de la Vida que les escriptures ens transmeten.

I en aquests moments de dificultat, tinguem presents en les nostres pregaries a les víctimes d’aquesta pandèmia, als que estan malalts i als sanitaris obligats a realitzar un esforç extrem, posant en risc en alguns casos la seva salut, i també la força necessària per tots aquells que patim les seves conseqüències.

P. Martí


Nota: Com que no sabem el temps que aquesta situació pot durar, cada diumenge penjarem l’homilia de l’Evangeli corresponen, a la pàgina web de l’Església (www.esglesiortodoxa.es)  i en aquest canal de comunicació, i al mateix temps us oferirem aquesta via de comunicació, així com la pàgina web a través de l’apartat de contactes, per a qualsevol consulta o circumstància que requereixi l’atenció de l’Església. Que Déu ens doni a tots una santa quaresma en aquestes circumstancies d’aïllament.

COMUNICAT DE LA PARRÒQUIA DE BARCELONA

Degut a la crisi sanitària generada pel coronavirus, i seguint les instruccions del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, l’Església Ortodoxa (Patriarcat de Sèrbia) de la Protecció de la Mare de Déu de Barcelona, romandrà tancada fins que s’aixequi l’ordre de confinament.
En aquest moment d’aïllament preguem a Crist nostre Déu per les víctimes i la prompta recuperació dels malats d’aquesta pandèmia i demanem també la força necessària per afrontar aquest temps de dificultat.
Consell Parroquial

COMUNICADO DE LA PARROQUIA DE BARCELONA

Debido a la crisis sanitaria generada por el coronavirus, y siguiendo las instrucciones del “Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya”, la Iglesia Ortodoxa (Patriarcado de Serbia) de la Protección de la Madre de Dios de Barcelona, permanecerá cerrada hasta que se levante la orden de confinamiento.
En este momento de aislamiento rogamos a Cristo nuestro Dios por las víctimas y la pronta recuperación de los enfermos de esta pandemia y pedimos también la fuerza necesaria para afrontar este tiempo de dificultad.

Consejo Parroquial

Mensaje de Navidad del Patriarca Irenej 2019

La Iglesia Ortodoxa Serbia a sus hijos espirituales en la Navidad del año 2019

 IRINEJ

Por la misericordia de Dios Arzobispo Ortodoxo de Pec, Metropolita de Belgrado y Karlovac, y Patriarca de Serbia,
junto con todos los Pontífices de la Iglesia Ortodoxa Serbia
a los sacerdotes, monjes y todos los hijos e hijas de nuestra Santa Iglesia:

 Sea con vosotros la gracia, la misericordia y la paz de Dios Padre, de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo con el alegre saludo Navideño:

 ¡LA PAZ DE DIOS – CRISTO HA NACIDO!

Y también en este año del Señor, celebrando la gloriosa Encarnación del Jesucristo, lo único Nuevo bajo el sol, todos nos apresuramos hacia el templo de Dios para reunirnos alrededor del Niño Dios, de la Santísima Madre de Dios y siempre Virgen María y del justo José. Hacemos esto para que nuestras almas se iluminen con las palabras del Santo Evangelio sobre el verdadero acontecimiento de la Humanización y Nacimiento de Nuestro Salvador, Dios-Hombre Jesucristo, cuando el Cielo y la Tierra exclamaron a Él, el Niño Dios: Gloria a Dios en las alturas, y en la Tierra paz, buena voluntad entre los hombres!

Acerca de este Suceso único y glorioso en la historia y en todos los mundos, nuestro santo poeta eclesiástico glorifica: «El Adán hecho de polvo, primero comulgaba con la inspiración llena de gracia, pero por una serpiente maliciosa fue dado a la caída del ayuno. Mas sabemos que es por su bien que el Verbo se hizo hombre. Virgen, Tú cruzas los límites de los seres mortales al dar a luz a la preeterna Palabra, La cual tuvo a bien pasar a través de Ti, cofre sellado, ¡oh, Cofre y Zarza ardiente!

Tú, el Dios de la paz, nos has enviado al Ángel de Tu Gran Consejo para apaciguarnos, y Él nos dirige a la luz del conocimiento divino. Donde el pecado destruye mucho, Tú concedes gracia indescriptible, y todos nos convertimos en herederos de la Luz de lo Alto».

Para nuestros hijos espirituales, nuestro pueblo serbio muy sufriente hasta hoy día, en la Patria y en la diáspora, nosotros, sus pastores espirituales, deseamos que los piadosos pensamientos y sentimientos de esta Navidad moren abundante y permanentemente en nosotros y que toda nuestra vida tenga lugar en Dios con todos los santos. Entonces, caminemos junto al rostro de San Sava y de todos los santos e iluminadores serbios de nuestra Iglesia Serbia Autocéfala. Lo principal es preocuparse por cómo queremos vivir, para que en el justo Juicio de Cristo, tengamos a todos nuestros santos antepasados de nuestro lado. Para que ellos nos reconozcan como sus seguidores. ¡He aquí el sagrado deber de nuestra existencia!

Queridos hijos espirituales nuestros, hagamos todo lo que esté a nuestro alcance para aprovechar los excedentes de nuestros diversos bienes para llenar la escasez de aquellos de nuestros semejantes que necesitan ayuda de todo tipo, y sobre todo en nuestra hermandad. El Divino Máximo el Confesor también nos enseña: «Esforcémonos por equilibrar la desigualdad de la naturaleza con mesura de pensamiento y así aumentar y completar las insuficiencias de los demás». Esto es agradable al Encarnado Hijo de Dios, Quien se identificó con los más pequeños y los más pobres. Por lo tanto, quien hace esto a ellos, lo hace a Él. ¿No vino acaso el Niño Dios antes que nada a alimentar todas las bocas y consolar todos nuestros corazones?

Si Cristo por nosotros se encarnó y se hizo Niño Dios, murió y resucitó, ¿no deberían todos nuestros actos en el mundo, como respuesta y ofrenda a Él, adornarnos y hacernos agradables a Dios? Por eso todos necesitamos humildad y tomar conciencia de que somos colaboradores de Dios y embellecedores de la Iglesia.

Si el mundo entero yace en el mal de la pasión y el pecado, y realmente yace, ¡entonces ningún hombre debería participar en él, es decir, en las obras de la oscuridad! Nosotros los cristianos estamos llamados al orden celestial de las cosas, y no al orden que es sin los cielos de Dios o a pesar de esos cielos. En una y perspicaz palabra, con respecto al tema de la libertad, digamos que somos libres tanto como somos libres del pecado, y como tal somos libres para la adoración a Dios. Comenzando desde este punto de vista, y afirmándonos con arrepentimiento y humillación, podremos crecer en las virtudes de Dios.

Podremos por el Espíritu Santo adquirir las líneas del Rostro de Cristo al hacer las obras agradables a Dios. Así, cosecharemos los frutos de la virtud, con el Señor Jesucristo como el Árbol de nuestra vida, plantado en medio de la Iglesia como Paraíso de la Dulzura, nutridos por Él tanto en el tiempo como en la eternidad.

El mensaje principal de la Navidad de este año debería ser que la fe ortodoxa debe ser preservada y conservada a todo precio. ¡Y la Revelación de nuestra Iglesia Ortodoxa y la Sagrada Tradición nos enseñan que es agradable a Dios confesar la fe en el Encarnado Hijo y Logos (Verbo) de Dios, Cristo Dios- Hombre, y junto a esto, confesar también la fe en la Santísima Trinidad! Esto da una visión a nuestro caminar por la oscuridad de este mundo, inmerso en el pecado. De esta fe eclesiástica depende nuestra adquisición y adopción del luminoso Rostro del Señor, la medida perfecta de todas las cosas: Jesucristo, nuestro Salvador – en el Cual crecemos y cuya gloriosa Segunda Venida esperamos. La supervivencia de toda la creación finalmente depende de la integridad de la eclesiástica fe ortodoxa. De esa fe ortodoxa surge la posibilidad de nuestra más plena comunicación y comunión con Dios en el centro de nuestra existencia: en la Sagrada Liturgia. A través de ella, nuestra Iglesia Ortodoxa vive y da pleno testimonio de nuestra unión con el Niño Dios Cristo.

Es nuestro deber sagrado llevar la cruz de los acontecimientos históricos y las tentaciones de todas las Iglesias locales, como algo común a todos. Pero es un deber sagrado y una obligación para todas las Iglesias ortodoxas locales, el respetarse y honrarse mutuamente. Por lo tanto, a los empleados del viñedo del Señor, lo merezcan o no, se les debe recordar que nada debe hacerse sin armonía y unidad con todos los demás; nada forzoso, para que el lienzo (mandylion) de Cristo no-hecho-por-mano-de-hombre no se corte, es decir, que no se profane en nosotros la Imagen del Niño Dios Cristo. En todas partes, por lo tanto, que se aplique la regla de curarse a sí mismo y a los demás, de una manera gentil, verdadera y según nos enseñaron los Santos Padres.

En nuestro mensaje de Navidad de este año dirigido a nuestros fieles hijos de San Sava, recordamos que no debemos olvidar nuestra Antigua Serbia (Kosovo y Metohija). Deberíamos tratar este santuario como el testamentario pensamiento, palabra y herencia serbios, inseparables de nuestro ser popular.

Pues, esto es exactamente lo que han testificado con su sangre los coros de los mártires y nuevos mártires serbios de todas las épocas. Hoy, el día de Navidad, recordamos en oración sagrada a los mártires de Kosovo, Jasenovac y los mártires de todos los demás sitios de ejecución masiva. Les pedimos ayuda para confesar personalmente nuestra propia fe eclesiástica ortodoxa en el Niño Dios Cristo, hasta el final, sin temor a dar testimonio de ella ante todos.

Los problemas de la vida del ser humano de estos días y, aparentemente, del futuro, a menudo son desalentadores e incluso sorprendentes. Y nuestro hombre serbio actual parece haber decidido contribuir a que, al cometer infanticidio, en el Juicio Final de Dios la humanidad aparezca separada: una parte, según el número de niños asesinados, prevalecerá sobre la otra, según el número de niños que nacieron y se les dio la oportunidad de vivir. ¡Cómo se ha llegado a este hecho, ante el Niño Dios Cristo, ante Su Santísima Madre y Siempre Virgen María, y ante todos los santos, representa la más dolorosa de todas nuestras preguntas aquí y ahora!

Es evidente que también existe una disposición por parte de los organizadores del nuevo mundo, para quitar de nuestras manos nuestra vida consagrada, en todos los sentidos, incluso con respecto a los sexos y el matrimonio cristiano, y para llevarnos a donde el pensamiento y la palabra, los actos y hasta el pie humano aún no han pisado. Sin embargo, también hay una palabra de aliento del Niño Dios Cristo: «¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero, pero perder su alma?». Una sola alma que se arrepiente y se salva es más preciada que el mundo entero.

Al llevar la celebración de la Navidad y la Teofanía a una unión orgánica, tal como lo hacen los que escriben los íconos y los frescos, decimos en las palabras finales de nuestra Epístola de Navidad, lo siguiente: Nuestro Señor y Salvador Jesucristo, entró en este mundo tal como entró en el Jordán. En aquél entonces, cuando Juan puso su mano sobre Él, el pecado del mundo huyó de Él, al igual que las aguas del río Jordán. Lo mismo sucedió cuando los apóstoles, obispos y sacerdotes a través de los siglos, impusieron sus manos sobre las cabezas de todos nosotros al bautizarnos y al ponernos en el camino de la deificación. El fuego bendito, por el cual tiemblan los querubines, nosotros lo recibimos en el Santo Misterio del bautismo, en ese baño del nuevo nacimiento en Cristo por el agua y el Espíritu. De esta manera, nos convertimos en portadores de la luz de la fe en el Hijo de Dios y en el Niño Dios Cristo, recibiendo como un don, la oportunidad de reinar con Él por los siglos de los siglos. Por eso es muy importante cómo vamos a vivir tanto nosotros como toda nuestra descendencia, y sobre qué base ella construirá la morada de su existencia cristiana: ¿Sobre agua, sobre arena, sobre paja o sobre Cristo, la Piedra angular de la Iglesia que es la Casa del Dios y Padre nuestro que está en el cielo? ¡Porque, al final, todas nuestras obras serán examinadas por el fuego de la gracia de Dios!

Los actos probados por el fuego bendito, los de todas las personas, mostrarán las obras que nos justificarán o condenarán. ¡Nos mostrarán a todos como verdaderos o rebeldes hijos del Dios y Padre, hermanos del Hijo Unigénito y Niño Dios, y vasija del Señor Espíritu Santo! ¿Acaso nos mostrarán también como fieles adoradores de la Trinidad Unisubstancial y equipoderosa, cohonrada y co-glorificada? Nosotros, reunidos alrededor del Niño Dios en la Cueva de Belén, ¡también queremos estar en los brazos del Padre!

Por lo tanto, que todos nuestros hogares se iluminen, y en el Espíritu Santo se regocijen, con el himno celeste-terrenal del Niño Dios: ¡Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad entre los hombres!

¡LA PAZ DE DIOS – CRISTO HA NACIDO!

¡QUE TENGAN UN FELIZ AÑO NUEVO 2020, BENDECIDO POR DIOS!

Dada en el Patriarcado de Serbia en Belgrado, en la Navidad del 2019

Vuestros intercesores ante el Niño Dios Cristo:

IRINEJ, Arzobispo de Pec,

Metropolita de Belgrado y Karlovac,

Patriarca Serbio

Metropolita Amfilohije de Montenegro y el Litoral

Obispo Kirilo de Buenos Aires, Sur y Centro América

Junto con todos los Metropolitas, Arzobispos y Obispos de la Iglesia Ortodoxa Serbia